Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2011/2012 / Правилник за прием на магистри за уч. 2011/2012 г. / Състезателен бал и класиране

   

Чл. 24. Състезателният бал се формира като:

1. Сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

2. По решение на Факултетския съвет може да се допълва и конкретизира балообразуването в магистърските програми.

3. Сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование – за кандидати за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит.

4. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидати, които не отговарят на изискванията на настоящия правилник.

Чл. 25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.

(2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране на кандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.

(3) Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и кандидатите за обучение срещу заплащане.

(4) При равен състезателен бал приоритет имат кандидати, завършили висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Чл. 26. (1) В първия етап участват само кандидатстващите за места, субсидирани от държавата. За издаване на заповед за записването на класираните кандидати, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 15.09.2011 г. следните документи:

1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо;

2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;

3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;

4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.

(2) В срок до 26.09.2011 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.

(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 26 и 27.09.2011 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.

(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 30.09.2011 г. факултетите представят в Учебен отдел предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и за кандидатите за обучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, ако са останали неусвоени места, субсидирани от държавата.

(2) В срок до 07.10.2011 г. Учебен отдел издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 4 документи.

(3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта.

Чл. 28. (1) Учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ започва в началото на м. октомври 2011 г.

(2) При започването на учебната година деканските ръководства представят в Учебен отдел списък с имената на ръководителите на магистърските програми към специалностите във факултета.

Чл. 29. При прием на студенти за обучение в магистърски програми, започващи от летния семестър, факултетите спазват описаната в чл. 26 и 27 последователност на процедурата.