Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2009/2010 / Прием на студенти за ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2009/2010 година

   

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Архивистика и документалистика
1. Защита на документални и архивни ресурси, 2 семестъра, редовна и задочна форма, държавна субсидия и места за обучение срещу заплащане.
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. – прием на документи в деканата на Исторически факултет;
16 февруари 2010 г. – провеждане на изпит;
18 февруари 2010 г. – класиране.

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност Регионално развитие и политика
1. Регионална сигурност – редовна и задочна форма, обучение срещу заплащане;
2. Планиране и управление на териториални системи – редовна и задочна форма, обучение срещу заплащане.
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. – прием на документи в деканата на Геолого-географския факултет, каб. 254, тел. 9308 385
до 15 февруари 2010 г. – класиране.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност Международни отношения
1. Европейски отношения (специалисти) – редовна форма, държавна субсидия – 2 места, обучение срещу заплащане;
2. Международна сигурност (специалисти) – редовна форма, държавна субсидия – 2 места, обучение срещу заплащане;
3. Международни отношения и многостранна дипломация (специалисти) – редовна форма, държавна субсидия – 2 места, обучение срещу заплащане;
4. Международни бизнес отношения (специалисти) – редовна форма, държавна субсидия – 4 места, обучение срещу заплащане;
5. Частни отношения с презгранични последици в ЕС (специалисти) - редовна форма, държавна субсидия – 2 места, обучение срещу заплащане;
6. Право на ЕС (неспециалисти) - редовна форма, държавна субсидия – 6 места, обучение срещу заплащане;
За обучение срещу заплащане ще се приемат до 200 студенти за всички магистърски програми.
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. – прием на документи;
11-12 февруари 2010 г. – интервюта и приемни изпити;
до 24 февруари – класиране;
до 5 март – записване.
Приемът за програмата Право на ЕС е до 20.02.2010 г., а записването – до 05.03.2010 г.

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Специалност Испанска филология
1. Приложна лингвистика – редовна и задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане
Срокове:
1-10 февруари 2010 г- прием на документи;
16 февруари 2010 г., 13,00 часа, каб. 135 А- събеседване с комисия.

Специалности Испанска, Френска, Италианска, Португалска и Ромънска филологии
1. Романски литератури – редовна и задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. – прием на документи;
15 февруари 2010 г., 12,30-13,30 часа – събеседване с комисия.

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност Химия
1. Радиохимия – задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. – подаване на документи в деканата на Химически факултет;
11 февруари 2010 г., 10,00 часа в зала № 809 – приемен изпит.

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност Философия
1. Философия с преподаване на английски език - редовна форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу заплащане (25), изпит на 19.02.2010 г. от 10,00 часа в 52 каб. на Ректората;
2. Философия (за специалисти и неспециалисти) - редовна форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу заплащане (2), изпит на 17.02.2010 г. от 13,00 часа в 54 каб. на Ректората;
3. Социални изследвания на пола - редовна форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу заплащане (25);
- задочна форма за места, субсидирани от държавата (3) и за обучение срещу заплащане (30);
4. Философия и култура на Изтока - редовна форма за места, субсидирани от държавата (5) и за места за обучение срещу заплащане (25), изпит на 11.02.2010 г. от 13,30 часа в 51 каб. на Ректората;
5. Глобалистика - редовна форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу заплащане (25), изпит на 17.02.2010 г. от 12,00 часа в 54 каб. на Ректората;;
6. Философия на съзнанието и езика - задочна форма за места, субсидирани от държавата (5) и за обучение срещу заплащане (25), изпит на 11.02.2010 г. от 13,30 часа в 51 каб. на Ректората;
7. Реторика (за специалисти и за неспециалисти) - редовна форма за места за обучение срещу заплащане (10);
- задочна форма за обучение срещу заплащане(10); изпит на 15.02.2010 г. от 10,00 часа в ІV бл., 130 ауд.
8. Реторика на руски език (за специалисти и за неспециалисти) - задочна форма за места за обучение срещу заплащане (10), изпит на 15.02.2010 г. от 10,00 часа в ІV бл., 130 ауд.

Специалност Културология
1. Изкуства и съвременност ХХ-ХХІ век - редовна форма за места, субсидирани от държавата (9) и за обучение срещу заплащане (25), изпит на 16.02.2010 г. от 10,00 часа в І бл., аудитория 410 А;
2. Мениджмънт и социализация на културното наследство - редовна форма за места, субсидирани от държавата (9) и за обучение срещу заплащане (25), изпит на 17.02.2010 г. от 11,00 часа;
3. Европейска магистърска програма по История на жените и половете – редовна форма за места, субсидирани от държавата (5) и за обучение срещу заплащане (25), изпит на 15.02.2010 г. от 13,00 часа в І бл., каб. 414

Специалност Публична администрация
1. Административни практики - задочна форма за обучение срещу заплащане (25), изпит на 15.02.2010 г. от 10,00 часа в ІV бл., 109 каб.
2. Публична администрация (за неспециалисти) – редовна форма за места, субсидирани от държавата (6) и за обучение срещу заплащане (24), изпит на 15.02.2010 г. от 10,00 часа в ІV бл., 109 каб.

Специалност Политология
1. Международни политически отношения и сигурност (за политолози и за неполитолози) – задочна форма за места, субсидирани от държавата (2) и за обучение срещу заплащане (30), изпит на 20.02.2010 г. от 10,00 часа в ІV бл., ауд. 300
2. Политически мениджмънт (за политолози и за неполитолози) - задочна форма за места, субсидирани от държавата (1) и за обучение срещу заплащане (30), изпит на 20.02.2010 г. от 10,00 часа в ІV бл., ауд. 300
До 25.02.2010 г. – класиране за всички специалности и магистърски програми във Философски факултет.

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност Физика
1. Оптометрия редовна форма, обучение срещу заплащане;

Специалност Инженерна физика
1. Безжични мрежи и устройстваредовна форма, държавна субсидия и за обучение срещу заплащане;
2. Микроелектроника и информационни технологии – задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;

Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика
1. Ядрена енергетика и технологии І – редовна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане;
2. Ядрена енергетика и технологии ІІІ – задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу заплащане
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. – подаване на документи в деканата на Физически факултет; 15 февруари 2010 г. от 10,00 часа във фзФ – приемен изпит за всички магистърски програми;
до 18 февруари 2010 г. – класиране;
22-23 февруари 2010 г. – записване на новоприетите магистранти.

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
Специалност Специална педагогика
1. Специална педагогика (за завършили други педагогически специалности) - редовно обучение срещу заплащане;
Срокове:
1-10 февруари 2010 г. - подаване на документите във Факултета по начална и предучилищна педагогика;
до 15 февруари 2010 г. - класиране на кандидатите;
22-26 февруари 2010 г. записване.