Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2009/2010 / План за прием на магистри за учебната 2009/2010 г.

   

ПЛАН

за прием на студенти за обучение в образователно-квалификационната степен “магистър” за учебната 2009/2010 година

ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

 

 

 

Шифър

 

 

Област на висше образование,
професионално направление,
специалност

Образователно-квалификационни степени и форми на обучение
Магистър след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”
Редовна Задочна
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика 42 57
Педагогика 7 7
Предучилищна и начална училищна педагогика 15
Специална педагогика 10 10
Социална педагогика 15 15
Логопедия 10 10
1.3 Педагогика на обучението по ... 66 30
Математика и информатика 20 10
  Физика и математика 6
Химия и информатика 20 20
Музика 10
Изобразително изкуство 10
2 Хуманитарни науки
2.1 Филологии 275 55
Българска филология 70 5
Руска филология 15
Английска филология 40 30
Френска филология 10
Немска филология 6
Скандинавистика 12
Испанска филология 18 15
Португалска филология 6 5
Италианска филология 6
Класическа филология 6
Новогръцка филология 6
Унгарска филология 6
Тюркология 12
Арабистика 25
Иранистика 5
Индология 5
Японистика 3
Китаистика 3
Кореистика 3
МЧО 9
Конферентен превод 9
2.2 История и археология 80 30
История 45 20
Археология 25
Архивистика и документалистика 10 10
2.3 Философия 72 25
Философия 72 25
2.4 Религия и теология 10 30
Теология 10 30
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата 125 6
Социология 55
Културология 60
Етнология 10 6
3.2 Психология 48
Психология 48
3.3 Политически науки 87 45
Политология 22 15
Европеистика 45
Публична администрация 20 30
3.4 Социални дейности 7 7
Социални дейности 7 7
3.5 Обществени комуникации и информационни науки 25 29
Журналистика 2
Връзки с обществеността   2
Библиотечно-информационни науки 25 25
3.6 Право 20
Международни отношения 20
3.7 Администрация и управление 88 33
Стопанско управление 80
Регионално развитие и политика 8 33
3.8 Икономика 75
Икономика 75
3.9 Туризъм 10
Туризъм 10
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки 75 22
Физика 25
Инженерна физика 25 6
Ядрена техника и ядрена енергетика 10 10
Астрофизика, метеорология и геофизика 15 6
4.2 Химически науки 60 2
Химия 60 20
4.3 Биологически науки 50
Биология 25
Молекулярна биология 16
Екология и опазване на околната среда 9
4.4 Науки за земята 60 40
География 40 40
Геология 20
4.5 Математика 65 5
Математика 20 5
Приложна математика 45
4.6 Информатика и компютърни науки 200
Информатика 160
Компютърни науки 40
5 Технически науки
5.1 Биотехнологии 16
Биотехнологии 16
7 Здравеопазване и спорт
7.4 Обществено здраве 10 10
Медицинска рехабилитация и ерготератия 10 10

 

 

 

ОБЩО:

 

1556

 

454

 

Утвърдил:

/проф. дин И. Илчев/