Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Кандидатмагистърска кампания 2024/2025 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2024/2025 г. / Документи за кандидатстване

   

Чл. 15. (1) Кандидатите подават документи за кандидатстване във факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности чрез регистрация в електронна система за прием на документи на съответния факултет.

1. Сроковете за регистриране и подаване на документите се определят от съответните факултети, но не са по-късно от 16.09.2024 г.

2. За места за обучение срещу заплащане срокът за регистриране и подаване на документи може да бъде удължен, но не по-късно от 24.09.2024 г.

3. За магистърски програми, започващи от летния семестър, документи могат да се приемат до 31.01.2025 г.

(2) Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи се извършва чрез създаване на профил в електронната система на съответния факултет.

1. Достъпът до електронната система изисква задължителна начална регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

(3) Документи за регистриране и участие в класиране:

1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система. Подадените документи важат едновременно за избраните магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование.

2.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити.

2.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета.

2.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

3. Платена такса за участие в класирането - таксата за един изпит е в размер на 30 лв. и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

3.1. Плащането на таксата се извършва в електронната система само по указаните в нея начини и налични варианти за внасяне на таксата.

3.2. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; лица, които са военноинвалиди и военнопострадали; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и родители с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

3.3. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

(4) При регистрация, посочените в ал. (3) документи се прикачват по указания в електронната система начин.

1. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която на кандидата е генериран входящ номер.

2. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

(5) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Чл. 16. (1) Деканското ръководство на всеки факултет предлага състав на техническа комисия, която приема и проверява документите на кандидатите да отговарят на държавните изисквания за съответната специалност, професионално направление и на настоящия правилник. Членовете на техническите комисии се назначават със заповед на Ректора.

(2) При разглеждане на документите на кандидатите техническата комисия трябва да се съобразява с изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, с настоящия правилник и с приетите от Академичния съвет учебни планове.

(3) Не се приемат документи на кандидати, които нямат необходимата образователно-квалификационна степен или не отговарят на условията на настоящия правилник или на магистърската програма, за която кандидатстват.

(4) След сроковете, определени в чл. 15, ал. (1) не се приемат кандидатмагистърски документи.

(5) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатмагистърски запис в системата.

(6) Не се приемат документи, изпратени по пощата или по електронна поща.