Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Кандидатмагистърска кампания 2020/2021 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г. / Документи за кандидатстване

   

Чл. 15. (1) Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване във факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности или чрез електронизирана система на факултета.

1. Сроковете за регистриране и подаване на документите се определят от съответните факултети, но не са по-късно от 15.09.2020 г.

1.2. За места за обучение срещу заплащане срокът за регистриране и подаване на документи може да бъде удължен, но не по-късно от 28.09.2020 г.

2. За магистърските програми, започващи от летния семестър, документи могат да се приемат до 30.01.2021 г.

(2) Кандидатите могат да се регистрират за класиране в магистърски програми при следните възможности:

1. В съответния факултет като представят следните документи:

1.1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

1.2. Документ за самоличност – представя се само при регистриране на място във факултета, не се изисква и не се прилага копие на този документ.

1.3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши училища.

1.4. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

1.5. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

1.6. Записани студенти по т. 1.4. и 1.5. са задължени да представят диплома за висше образование веднага след получаването й.

1.7. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

1.8. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

1.9. От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца.

1.10. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

2. Онлайн регистрация – подаване на документи и създаване на профил в електронизирана система за регистрация и класиране на съответния факултет.

2.1. Достъпът до електронизираната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

2.2. При кандидатстване изцяло по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на изискуемите документи.

2.3. Плащането на таксата при онлайн регистрация е само по указания в системата начин

2.4. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер.

2.5. Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидатмагистърски входящ номер.

Чл. 16. (1) Деканското ръководство на всеки факултет предлага състав на техническа комисия, която приема и проверява документите на кандидатите да отговарят на държавните изисквания за съответната специалност, професионално направление и на настоящия правилник. Членовете на техническите комисии се назначават със заповед на Ректора.

(2) При разглеждане на документите на кандидатите техническата комисия трябва да се съобразява с изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, с настоящия правилник и с приетите от Академичния съвет учебни планове.

(3) Не се приемат документи на кандидати, които нямат необходимата образователно-квалификационна степен или не отговарят на условията на настоящия правилник или на магистърската програма, за която кандидатстват.

(4) След сроковете, определен в чл. 15, ал. (1) не се приемат кандидатмагистърски документи.

(5) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатмагистърски запис в системата.

(6) Не се приемат документи, изпратени по пощата или по електронна поща.