Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г. / Записване на новоприетите студенти

   

Чл. 39. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права.

(3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.

Чл. 40. При записването си новоприетите студенти представят:

1. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно образование;

2. Лична карта;

3. Две снимки (за документ).

4. Комплект документи за новоприети студенти по образец – закупува се от книжарниците в сградите на: Ректората; Факултета по науки за образованието и изкуствата; Факултета по математика и информатика, Стопански факултет и на щандовете на Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски“;

5. Квитанция за платена такса за обучение. Годишната таксата за обучение се утвърждава ежегодно с постановление на Министерския съвет и се плаща на две равни вноски в началото на всеки семестър;

5.1. При напускане на Университета и отказ от обучение преди началото на учебната година, срещу представяне на документ за извършено плащане се възстановяват 80% (осемдесет на сто) от внесената семестриална такса.

5.2. След започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява, независимо от причините за отписването.

Чл. 41. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

 

Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за уч. 2020/2021 г.