Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Такси за обучение (2013 / 2014 г.)

   

Чуждестранните студенти заплащат такси за обучението си, които за държавните висши училища се определят ежегодно от Министерския съвет в годишен размер в евро /левовата равностойност по курс 1,95583/.

Съгласно ПМС № 113/ 10.05.2013 г., годишните такси за обучение на чужди граждани през учебната 2013 / 2014 г. са както следва:

За студент в ОКС "бакалавър" (с преподаване на български език) на година:
1. редовна форма на обучение - 3300 €
2. редовна форма на обучение, ПН "Здравни грижи" - 3100 €
3. задочна форма на обучение - 2750 €

За студент в ОКС "магистър" (с преподаване на български език) на година:
1. редовна форма на обучение - 3300 €
2. задочна форма на обучение - 2750 €

За обучение по ПН "Медицина, Фармация" (с преподаване на български език) на година:
1. редовна форма на обучение - ОКС "магистър" (6-годишен срок) - 4650 €

За студент в ОКС "бакалавър" и "магистър" (с преподаване на чужд език) на година:
1. редовна форма на обучение - 3850 €
2. редовна форма на обучение, специалности "Медицина" и "Фармация" - 4650 €
2. задочна форма на обучение - 3300 €

За обучение на докторанти и специализанти (с преподаване на български език) на година:
1. редовна форма на обучение - 5500 €
2. задочна форма на обучение - 2750 €

За обучение на докторанти и специализанти (с преподаване на чужд език) на година:
1. редовна форма на обучение - 6500 €
2. задочна форма на обучение - 3300 €

Езиков и специализиран курс по български език - 3300 € на година

Студентите заплащат годишната такса за обучение на две равни вноски в началото на всеки семестър.

Лица с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат половината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени за чуждестранни граждани.

Семестриалните такси могат да бъдат внесени:

По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на студента, факултет, специалност, фак. номер