Начало / Образование / Докторантури / Стипендии / Архив / Дипломатическият институт обявява стипендия за изследователски проект

   

По случай своята 10 годишнина Дипломатическият институт при Министъра на външните работи обявява национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Новата турска външна политика след края на Студената война: предизвикателства пред сигурността на България”.

Проектът има за цел да подпомогне практически българската дипломация при формирането на турския вектор на българската външна политика чрез:

  • Разкриване генезиса на новата турска външна политика, нейните идеологически и културно-исторически и етно-национални предпоставки.
  • Дефиниране на вътрешно институционалните и държавни механизми и фактори, влияещи върху процеса на формиране на новата турска външна политика.
  • Анализиране на приоритетите и практическата реализация на турската външна политика по региони.
  • Разясняване на основните предизвикателства пред българо-турските отношения и набелязване на възможните подходи и пътища за тяхното разрешаване.

Резултатите от проекта следва да бъдат обобщени под формата на експертен, информационно-аналитичен доклад с обем в рамките на 80-100 стандартни машинописни страници (144 000-180 000 знака). Те трябва да се състоят в конкретни политически изводи и препоръки относно възможната политиката на България спрямо Турция и перспективите за развитие на двустранните отношения в условията на динамично променящата се регионална и глобална геополитическа среда.

Период на провеждане: Проектът ще започне на 2 януари 2014 г. и ще се проведе за срок от четири календарни месеца (януари - април)

Финансово подпомагане: Дипломатическият институт отпуска стипендия в размер на 1000 лв. за целия период на проекта.

Условия за участие: В конкурса могат да участват лица с научно-образователна степен „магистър” или „доктор”, притежаващи необходимата научноизследователска и експертна компетентност.

 

Необходимо е да изпратят следните документи:

1. Заявление до директора на Дипломатическия институт за участие в конкурса.

2. Автобиография (европейски образец)

3. Работен план на изследователския проект в рамките на 8-10 стр., в който в обобщен вид са изложени основните виждания и познания на кандидата по изследваната проблематика, направен е преглед на събраната литература, посочени са методите на изследването и други аспекти на изследването, с които кандидатите смятат за важно да запознаят членовете на оценяващата комисия.

4. Списък и резюме на научните и експертни публикации.

 

 

Желаещите да участват трябва да изпратят необходимите документи до 15.11.2013 г.:

  • на пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2

 

Класиране и избор на кандидата: Кандидатите с одобрени документи ще бъдат поканени да проведат събеседване с оценяващата комисия, включваща ръководството на Дипломатическия институт, представители на дирекция „Планиране и координация” и „Европейски държави” на МВнР.

 

Violeta Kaneva

Senior Expert

Republic of Bulgaria

Ministry of Foreign Affairs

Diplomatic Institute

Tel.: 00359 2 948 2147