Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2017-2018 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г.

   

Кандидатстване: 01.09. - 31.10.2017 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2017 г. до 31.10.2017 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Автобиография

3. Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

3.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

3.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

3.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

4. Декларация по образец

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва в касата на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

Всички документи се представят приложени в папка!

 

Документи се приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило,

тел: 8462185, 9308 445

 

Приложение 1

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани

и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,

през учебната 2017/2018 година

 

(брой)

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията й 2
2 4.5. Математика Алгебра, топология и приложения 1
3 4.5. Математика Геометрия 1
4 4.5. Математика Математически анализ 1 1
5 4.5. Математика Диференциални уравнения (Частни диференциални уравнения) 1
6 4.5. Математика Изчислителна математика 2
7 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране) 1
8 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
9 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 1 1
10 4.5. Математика Изследване на операциите 1 1
11 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Софтуерни архитектури) 1 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Операционни системи) 1
14 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Анализ и обработка на данни) 1
15 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Разпределени системи) 1
16 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Алгоритми и изчислителна сложност) 1 1
17 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Компютърни мрежи) 1 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Приложение на информационните технологии) 2
19 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Био- и медицинска информатика) 1
20 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 2
21 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
22 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
23 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми) 1 1
24 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 2
25 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 2
26 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
27 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
28 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика 1 1
ОБЩО 36 19
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
29 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 4
30 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език) 1
31 4.1. Физически науки Метеорология 1 1
32 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
33 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и оклоземното пространство (с обучение на английски език) 2
34 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 2
35 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите (с обучение на английски език) 1
36 4.1. Физически науки Теоретична и математична физика 2
37 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
38 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
39 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
40 4.1. Физически науки Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1
41 4.1. Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 2
42 4.1. Физически науки Ядрена физика 4 1
43 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 4
44 4.1. Физически науки Биофизика 2
45 4.1. Физически науки Биофизика (с обучение на английски език) 1
46 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1 1
ОБЩО 33 4
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
47 4.2. Химически науки Аналитична химия 1
48 4.2. Химически науки Теоретична химия 1
49 4.2. Химически науки Теоретична химия (Биоорганична химия) 1
50 4.2. Химически науки Органична химия 5
51 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
52 4.2. Химически науки Физикохимия 1
53 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 2
54 4.2. Химически науки Химия на високомолекулните съединения 1
55 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
ОБЩО 14
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
56 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
57 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
58 4.3. Биологически науки Ентомология 1
59 4.3. Биологически науки Микробиология 2
60 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика и молекулно клониране) 1
61 4.3. Биологически науки Генетика (Биоинформатика) 1
62 4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека (Физиология на възбудимите клетки) 1
63 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Клетъчна поляризация и сигнализация) 1
64 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
65 4.3. Биологически науки Молекулярна биология 1
66 4.3. Биологически науки Ботаника (Висши растения) 1
67 4.3. Биологически науки Хидробиология (Естествени и изкуствени водни тела) 1
68 4.3. Биологически науки (Хидробиология - Биологично водопречистване) 1
69 4.3. Биологически науки Физиология на растенията 1
70 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите 2
71 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
72 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по биология 1
ОБЩО 19
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
73 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране - Географски информационни системи) 2
74 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране - Дистанционни изследвания) 1
75 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 2
76 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
77 4.4. Науки за земята Икономическа и соцаиална география (Пространствено и регионално развитие) 1
78 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална организация на стопанството в България) 1
79 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география. (Географския фактор в развитието на Българската православна църква) 1
80 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география. (Историческа география: теоретични основи, направления, перспективи) 1
81 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Географски анализ на топонимията и ономастиката на Босилеградско) 1
82 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Ролята на телекомуникациите за развитието на руралните райони) 1
83 4.4. Науки за земята География на населението и селищата (Миграции и етнокултурни процеси) 1
84 4.4. Науки за земята География на населението и селищата (Етнически и езикови малцинства, и религиозни общности в България) 1
85 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 1
86 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
87 4.4. Науки за земята Геотектоника 1
88 4.4. Науки за земята Петрология 1
89 4.4. Науки за земята Геология и проучване на полезните изкопаеми 1
90 4.4. Науки за земята Климатология 2
91 4.4. Науки за земята Геоморфология и палеогеография 1
92 4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 2
93 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 2 1
94 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1
95 3.7. Администрация и управление Регионално развитие (Околна среда) 2
96 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 5 1
ОБЩО 31 5
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
97 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 6 2
98 3.8. Икономика Политическа икономия 4 2
99 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 3 3
100 3.8. Икономика Статистика и демография 2 2
101 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 3 1
102 3.8. Икономика Икономика и управление по отрасли 4
ОБЩО 22 10
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
103 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1 1
104 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Новия Завет) 1 1
105 2.4. Религия и теология Теология (Обща история на Църквата) 1
106 2.4. Религия и теология Теология (История на християнството) 1
107 2.4. Религия и теология Теология (История на Българската православна църква) 2 1
108 2.4. Религия и теология Теология (Християнско поклонничество) 1 1
109 2.4. Религия и теология Теология (Християнска апологетика) 1 1
110 2.4. Религия и теология Теология (Догматическо богословие) 2
111 2.4. Религия и теология Теология (Патрология) 1
112 2.4. Религия и теология Теология (История на религиите) 1
113 2.4. Религия и теология Теология (Нехристиянски религиозни учения) 1
114 2.4. Религия и теология Теология (История на монотеистичните религии) 1
115 2.4. Религия и теология Теология (Църковно право) 1 1
116 2.4. Религия и теология Теология (Религиозна педагогика) 1
117 2.4. Религия и теология Теология (Нравствено богословие) 1
118 2.4. Религия и теология Теология (Християнско изкуство) 1
119 2.4. Религия и теология Теология (Литургика) 1 1
ОБЩО 17 9
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
120 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
121 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
122 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика) 1
123 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) 1
124 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия) 1
125 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Екзистенциална диалектика) 1
126 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология) 1
127 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
128 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология - Философско-биологични идеи за произхода на човека) 1
129 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
130 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език) 7 1
131 2 3 Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 2
132 2 3 Философия Реторика (Ораторско изкуство и реторически идеи на Древния Изток ) 1
133 2 3 Философия Реторика (Реторика в преговорния процес) 1
134 2 3 Философия Реторика (Джендър реторика ) 1
135 2 3 Философия Реторика (История на реториката ) 2
136 2.3. Философия Онтология 1
137 2.3. Философия Теория на познанието 1
138 2.3. Философия Философия на науката 1
139 2.3. Философия Философия на историята 1
140 2.3. Философия Етика 1
141 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1 1
142 2.3. Философия Логика 1
143 2.3. Философия Логика (Приложна логика ) 1
144 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
145 2.3. Философия Естетика 1
146 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
147 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
148 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век ) 1
149 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 2
150 2.3. Философия История на философията (Руска философия) 1
151 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 1
152 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Политическа социология) 1
153 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на неравенствата) 1
154 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (История на социологията) 1
155 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (История на европейската култура - ХІХ - ХХ век. Музика, литература, култура - взаимни влияния и естетически идеологии) 1
156 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на религиите) 1
157 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология. Градът като култура) 1
158 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология. Новата празничност в България) 1
159 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология. (Културна антропология. Популярна култура, медии, политика) 1
160 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Опазване и управление на културното наследство на ХХ век) 1
161 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология ( Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство) 1
162 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (История на жените и половете) 1
163 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на български език) 1
164 3.2. Психология Културна и диференциална психология (с обучение на английски език) 1
165 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношестка възраст 1
166 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1
167 3.2. Психология Психология на здравето 2
168 3.2. Психология Когнитивна психология 1
169 3.2. Психология Педагогическа психология 1
170 3.3. Политически науки Eвропеистика (Право на ЕС) 1
171 3.3. Политически науки Eвропеистика (Медийна политика и право на ЕС) 2
172 3.3. Политически науки Eвропеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
173 3.3. Политически науки Eвропеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС) 1
174 3.3. Политически науки Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност) 1 1
175 3.3. Политически науки Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
176 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
177 3.3. Политически науки Политология (Съвременна българска политика) 2
178 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
179 3.3. Политически науки Публична администрация 2 2
180 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (Краеведски ресурси) 1
181 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Информационно-търсещи системи 1
182 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
183 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Електронни образователни ресурси) 1
ОБЩО 79 8
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
184 2.2. История и археология Стара история 1
185 2.2. История и археология Средновековна обща история (Кипър под властта на франкските династии /1191-1473/: Културни, социални и етнически проблеми) 1
186 2.2. История и археология Средновековна обща история (Политика и култура в Средновековна Европа. Запад - Изток /9-15 в./) 1
187 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековна балканска история - Византийски и османо-турски извори за ранната история на османската държава) 1
188 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Централна Европа и Балканите, ХVІІ-ХVІІІ в.) 1
189 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите след Берлинския конгрес /1878 г./) 1
190 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 1
191 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Политическа и социална история на Югославска Македония след Втората световна война) 1
192 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 2
193 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Русия) 2
194 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2
195 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 2
196 2.2. История и археология История на България (История на българските земи ХV-ХVІІ в.) 1
197 2.2. История и археология История на България (История на Българското възраждане) 1
198 2.2. История и археология История на България (Нова българска история /1878-1944 г./) 2
199 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2
200 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1
201 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 1
202 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1 1
203 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит) 1
204 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1
205 2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1
206 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
207 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Гърция) 1
208 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Рим) 1
209 2.2. История и археология Археология (Археология на късната античност) 1
210 2.2. История и археология Археология (Средновековна българска археология) 1
211 2.2. История и археология Археология (Методи в археологията) 1
212 2.2. История и археология Археология (Архитектурна археология) 1
213 2.2. История и археология Археология (Тракология) 1
214 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Жестово поведение в българската култура) 2
215 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на прехода) 1
216 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на социализма) 1
217 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на града) 1
218 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етномузеология) 1
219 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнопсихология на образователното взаимодействие) 1
ОБЩО 43 2
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
220 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература 19 век) - с обучение на английски език 1
221 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература - Средновековие) - с обучение на английски език 1
222 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература - Ренесанс)- с обучение на английски език 1
223 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература - Романтизъм) - с обучение на английски език 1
224 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература) - с обучение на английски език 1
225 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература, ХХ-ХХІ в.) 1
226 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература, ХХ-ХХІ в.) 1
227 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
228 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 2
229 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
230 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка,Африка, Азия и Австралия (Нова немскоезична литература) 1
231 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература) 1
232 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1
233 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) 1
234 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
235 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
236 2.1. Филология Теория и практика на превода (Класически езици) 1
237 2.1. Филология Теория и практика на превода (Немски език) 1
238 2.1. Филология Теория и практика на превода (Френски език) 1
239 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на съвременния немски език) 1
240 2.1. Филология Германски езици (Съвременен шведски език) 1
241 2.1. Филология Романски езици (Социолингвистика - Френски език) 1
242 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо и английско езикознание - Английски език) 1
243 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1
ОБЩО 23 2
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
244 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1
245 2.1. Филология Български език (Диалектология) 1
246 2.1. Филология Български език (Морфология) 1
247 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1
248 2.1. Филология Български език (Синтаксис и прагматика) 1
249 2.1. Филология Български език (История на българския книжовен език) 1
250 2.1. Филология Български език (Психолингвистика) 1
251 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
252 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
253 2.1. Филология Български език (Приложна лингвистика) 1
254 2.1. Филология Славянски езици (История на руския книжовен език) 1
255 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
256 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1
257 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
258 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
259 2.1. Филология Славянски езици (Словашки език) 1
260 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сцената, екранът и словото) 1
261 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури) 1
262 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература) 1
263 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на словашката литература) 1
264 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература) 1
265 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература) 1
266 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература) 1
267 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балканско литературознание) 1
268 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература) 2
269 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание 1
270 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1
271 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1
272 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
273 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 19 век) 1
274 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 20 век: власт и литература) 1
275 2.1. Филология Българска литература (Българска литература след Освобождението до Втората световна война) 1
276 2.1. Филология Българска литература (Българска литература след Втората световна война) 1
277 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
278 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ век) 1
279 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХХ век) 1
280 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература - ХХІ век) 1
281 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
282 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по български език 1 1
283 1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по литература 2 2
ОБЩО 43 3
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
284 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Аудиовизуална продукция) 1
285 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Бизнес комуникация) 1
286 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Връзки с обществеността) 3
287 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Вътрешнополитическа журналистика) 1
288 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Графичен дизайн) 2
289 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Електронни медии) 2
290 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Ефективни комуникации в онлайн средата) 1
291 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Изграждане на имидж) 1
292 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Интернет култура) 1
293 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Компютърноопосредствана комуникация) 1
294 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Маркетинг на медийно съдържание) 1
295 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Комуникационни техники и умения) 1
296 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Управление на репутационни кризи) 1
297 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Култура и медии) 1
298 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен дискурс - жанрови модели) 1
299 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен език и стил) 1
300 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен маркетинг) 1
301 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медиен разказ) 1
302 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медийна икономика) 1
303 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медийна музика) 1
304 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Медийни и комуникационни изследвания) 1
305 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Международна журналистика) 1
306 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Научни медии и комуникации) 1
307 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Невербална комуникация) 1
308 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Онлайн журналистика) 1
309 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Пресжурналистика) 1
310 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Прескомуникация - медиен анализ и медиакритика) 1
311 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Радио и телевизия) 2
312 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Радиоформати) 1
313 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Редактиране) 1
314 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Социология на публичната комуникация) 1
315 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Спортна журналистика) 1
316 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Съвременна българска журналистика) 1
317 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Телевизионна журналистика) 2
318 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Теория на журналистиката и медиите) 1
319 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Теория на четенето) 1
320 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Убеждаваща комуникация) 1
321 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Управление на медийно съдържание) 1
322 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Фотожурналистика) 1
323 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Журналистика (Чуждестранна журналистика) 1
ОБЩО 46
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
324 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 1
325 3.6. Право Правна информатика 1
326 3.6. Право Информационно право 1
327 3.6. Право Гражданско и семейно право 1
328 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
329 3.6. Право Гражданско и семейно право (Изобретателско, авторско и патентно право) 1
330 3.6. Право Международно частно право 2 1
331 3.6. Право Право на Европейския съюз 2 2
332 3.6. Право Международно публично право 1 1
333 3.6. Право Административно право и административен процес 2 2
334 3.6. Право Финансово право 2 2
335 3.6. Право Наказателен процес (Наказателнопроцесуално право) 1 1
336 3.6. Право Наказателен процес (Наказателноизпълнително право) 1 1
337 3.6. Право Наказателно право (Криминология) 1
338 3.3. Политически науки Международни отношения 1
ОБЩО 18 12
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
339 1.1. Теория и управление на образованието Образователен мениджмънт 1
340 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) 2
341 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
342 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Анимация и образование) 2
343 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Модели на образование за възрастни) 1
344 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1 1
345 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Превантивна педагогика) 1 1
346 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Методика на възпитателната дейност) 1
347 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Семейна педагогика) 1
348 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия) 1
349 1.2. Педагогика История на педагогиката и българското образование 1
350 3.4. Социални дейности Социални дейности (Социална работа по проект) 1
351 3.4. Социални дейности Социални дейности (Методи на социална работа) 1
ОБЩО 11 6
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
352 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
353 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
354 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
355 1.2. Педагогика Сравнително образование 2
356 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
357 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 2
358 1.2. Педагогика Медийна педагогика 2
359 1.2. Педагогика Логопедия 1
360 1.2. Педагогика Специална педагогика (Слухово-речева рехабилитация) 1
361 1.3. Педагогика на обучението по …. Методика на обучението по изобразително изкуство 2 1
362 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература (в началните класове) 1
363 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание (Околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове) 1
364 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
365 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по музика 2 2
ОБЩО 19 3
           
ОБЩО 454 83