Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2022-2023 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г.

   

Кандидатстване: 3.02.2023 г. - 3.04.2023 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2022-2023 г. – допълнителен прием, в съответствие с Решение № 363 от 01.06.2022 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 3.02.2023 г. до 3.04.2023 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити с посочен номер и дата на протокол от Държавната изпитна сесия;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 3.6. Право трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по „Право“.

ВАЖНО! Кандидатите за докторанти в професионално направление 7.1. Медицина трябва да са с придобита ОКС „магистър“ по професионална квалификация „магистър-лекар“.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Срок за подаване на документи – два месеца от обнародването в Държавен вестник.

 

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Допълнителен прием за учебната 2022/2023 г.

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2022-2023 г. – допълнителен прием

(брой)

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията ѝ 2
2 4.5. Математика Алгебра, теория на числата и приложения 1
3 4.5. Математика Математически анализ 1
4 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) 1
5 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
6 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2
7 4.5. Математика Изследване на операциите 2
8 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии 1
9 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
10 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 3
11 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знания) 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 1
14 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
15 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
16 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1
17 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
18 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
19 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 1 1
20 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика 1
ОБЩО 27 13
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
21 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2
22 4.1. Физически науки Метеорология 1 1
23 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
24 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство, с обучение на английски език 1
25 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 1
26 4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 1
27 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1
28 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1
29 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника 1
30 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
31 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 1
32 4.1. Физически науки Оптометрия 1
ОБЩО 14 1
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
33 4.2. Химически науки Полимери 1
34 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 3
35 4.2. Химически науки Аналитична химия 1 1
36 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1
37 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
38 7.3. Фармация Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 1
39 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 2
ОБЩО 10 1
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
40 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
41 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
42 4.3. Биологически науки Ентомология 1
43 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1 1
44 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на човека) 1
45 4.3. Биологически науки Генетика (Синтетична биология) 1
46 4.3. Биологически науки Генетика (Техники за молекулно клониране и генно инженерство) 1
47 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
48 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Фитоекология) 1
49 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология) 1
50 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
51 4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 1
52 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по биология 1
ОБЩО 12 2
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
53 4.4. Науки за земята Геология и проучване на полезните изкопаеми 1
54 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
55 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 1
56 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 1
57 4.4. Науки за земята География на населението и селищата 1
58 4.4. Науки за земята Климатология 1
59 4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1
60 4.4. Науки за земята Геоморфология и палеогеография 1
61 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1 1
62 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 1
63 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 1
ОБЩО 10 2
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
64 2.4. Религия и теология Теология (Библеистика) 1
65 2.4. Религия и теология Теология (Историческо богословие) 2 1
66 2.4. Религия и теология Теология (Систематическо богословие) 1 1
67 2.4. Религия и теология Теология (Практическо богословие) 1
ОБЩО 5 2
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
68 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 3
69 3.8. Икономика Икономика и управление (Индустрия) 3 2
70 3.8. Икономика Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт 2 2
71 3.8. Икономика Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието 2 1
72 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 2 1
73 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) - с обучение на английски език 1 1
74 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 2 2
75 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката (с обучение на английски език) 1 1
76 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране 1
77 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране (с обучение на английски език) 1 1
78 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 1 2
79 3.7. Администрация и управление Стопанско управление (с обучение на английски език) 1
ОБЩО 20 13
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
80 2.3. Философия Философия на науката 1
81 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 1
82 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) 1
83 2.3. Философия Теория на познанието 1
84 2.3. Философия Онтология 1
85 2.3. Философия Философия на историята 1
86 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
87 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 1
88 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
89 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
90 2.3. Философия Етика 1
91 Етика (Постмодерна етика)
92 Етика (Биоетика)
93 2.3. Философия Логика 1
94 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
95 2.3. Философия Естетика 2
96 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 4
97 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1
98 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 2
99 Реторика (Съвременна реторика)
100 Реторика (Невербална комуникация в реториката)
101 Реторика (Политическа реторика)
102 Реторика (Реторика във виртуалната среда)
103 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 1
104 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Биографични и транскултурни маршрути на остаряването и грижата) на английски език 1
105 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на английски език) 1
106 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на български език)
107 3.2. Психология Консултативна психология 1
108 3.2. Психология Педагогическа психология 1
109 3.3. Политически науки Политология 1
110 3.3. Политически науки Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 2
111 3.3. Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)
112 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)
113 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)
114 3.3. Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС)
115 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)
116 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)
ОБЩО 29 1
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
117 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование)
1
118 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Дипломация и разузнаване, XVIII-XIX век) 1
119 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите XIX-XX век) 1
120 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Българска етнология) 1
ОБЩО 4 0
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
121 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
122 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX-XXI век) 1
123 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
124 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
125 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
126 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
127 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на полската литература) 1
128 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на чешката литература) 1
129 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на хърватската литература) 1
130 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2
131 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1 1
132 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на славянските литератури) 1
133 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
134 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
135 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1
136 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
137 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1
138 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
139 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
140 2.1. Филология Български език (Морфология) 1
141 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1
ОБЩО 23 1
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
142 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1 1
143 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература) с обучение на английски език 1 1
144 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска култура) с обучение на английски език 1 1
145 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век) с обучение на английски език 1
146 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература) с обучение на английски език 1
147 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс) с обучение на английски език 1
148 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: Романтизъм) с обучение на английски език 1
149 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Научна фантастика) с обучение на английски език 1 1
150 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок) с обучение на английски език 1
151 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание - английски език) 1
152 2.1. Филология Германски езици (Дискурсивен анализ и текст лингвистика - английски език) 1
153 2.1. Филология Романски езици (Социолингвистика на френски език) 1
154 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) 1
155 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) 1
156 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
157 2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски-български език) 1 1
158 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) 1 1
159 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
160 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Език и общество на Корея) 1
161 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) 1
ОБЩО 20 7
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
162 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Антропология на медиите) 2
163 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Визуална комуникация) 3
164 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Електронни медии) 1
165 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интеркултурна комуникация) 1
166 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание) 1
167 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Култура и медии) 1
168 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен мениджмънт и комуникация) 1
169 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Международна журналистика) 1
170 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Онлайн журналистика и комуникация) 1
171 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Спортна журналистика) 1
172 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на журналистиката и медиите) 1
ОБЩО 14
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
173 3.6. Право
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 1 1
174 3.6. Право
Римско частно право 1 0
175 3.6. Право
Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
176 3.6. Право
Финансово право 1 1
177 3.6. Право
Административно право и административен процес 1 1
178 3.6. Право
Наказателно право 0 1
179 3.6. Право
Наказателно процесуално право 2 1
180 3.6. Право
Международно частно право 1 1
181 3.6. Право
Право на Европейския съюз 1 0
ОБЩО 9 7
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
182 1.2. Педагогика Логопедия 2
183 1.2. Педагогика Специална педагогика 2
184 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 2
185 1.2. Педагогика Медийна педагогика 2
186 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
187 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 2
188 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1 1
189 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1 1
ОБЩО 13 2
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
190 1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
191 1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
192 1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика (Основи на неформалното образование) 1
ОБЩО 2 1
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
193 7.1. Медицина Акушерство и гинекология 1
194 7.1. Медицина Имунология 1
195 7.1. Медицина Кардиология 1
196 7.1. Медицина Кардиохирургия 1
197 7.1. Медицина Очни болести 1
198 7.1. Медицина Педиатрия 1
199 7.1. Медицина Физикална и рехабилитационна медицина 1
200 7.1. Медицина Хирургия 1
ОБЩО 8 0
ОБЩО 220 53
        273