Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2020-2021 г. / Места за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти - платено обучение за уч. 2020/2021 г.

   

Кандидатстване: 16.02. - 15.04.2021 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти платена форма на обучение (Приложение № 2).

От 16.02.2021 г. до 15.04.2021 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

 

Всички документи се представят приложени в папка!

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Приложение № 2

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, срещу заплащане, през учебната 2020/2021 г.
(на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

 

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 1
1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 5
1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 13
1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 5
1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 5
1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство (с обучение на английски език) 2
1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
ОБЩО 32