Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2020-2021 г. / Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

   

Кандидатстване: 16.02. - 15.04.2021 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 16.02.2021 г. до 15.04.2021 г. ще се подават следните документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

 

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

 

Срок за подаване на документи – два месеца от обнародването в Държавен вестник.

 

Всички документи се представят приложени в папка!

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2020-2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

(брой)

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията ѝ 2
2 4.5. Математика Геометрия 1
3 4.5. Математика Математически анализ 1 1
4 4.5. Математика Изчислителна математика 1
5 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката 1
6 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
7 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2
8 4.5. Математика Изследване на операциите 2
9 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
10 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 1
11 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 3
12 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Интернет на нещата) 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
14 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
15 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 4 1
16 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
17 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 1 1
19 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 1
20 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
21 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
22 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по информатика и ИТ) 1
ОБЩО 31 10
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
23 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2 1
24 4.1. Физически науки Метеорология 1
25 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
26 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 2
27 4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 2
28 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
29 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1
30 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3
31 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
32 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 4
33 4.1. Физически науки Биофизика 1
34 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1
ОБЩО 21 2
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
35 4.2. Химически науки Аналитична химия 1
36 4.2. Химически науки Теоретична химия 2
37 4.2. Химически науки Органична химия 2
38 4.2. Химически науки Органична химия (Функционални багрила) 1
39 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
40 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
41 4.2. Химически науки Физикохимия 2
42 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 1
43 4.2. Химически науки Полимери 1
44 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 3
ОБЩО 15
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
45 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
46 4.3. Биологически науки Ентомология 1
47 4.3. Биологически науки Микробиология 2
48 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на човека) 1
49 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика) 1
50 4.3. Биологически науки Генетика (Синтетична биология) 1 1
51 4.3. Биологически науки Генетика (Генно инженерство) 1
52 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология) 1
53 4.3. Биологически науки Физиология на растенията 2
54 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
55 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по биология 2
ОБЩО 14 1
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
56 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 2
57 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
58 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1 1
59 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 1
60 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Социално-икономическо райониране и административно-териториално деление) 1
61 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Транспортът като фактор за развитието на селските райони) 1
62 4.4. Науки за земята Регионална геология 1 1
63 4.4. Науки за Земята Климатология 1 1
64 4.4. Науки за Земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1
65 4.4. Науки за Земята Геоморфология и палеогеография 1
66 4.4. Науки на земята География на рекреацията и туризма 2
67 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 2 1
68 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 2 1
69 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 3
70 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по география 1
ОБЩО 19 7
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
71 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране 2 2
72 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 2 3
73 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 3 3
74 3.8. Икономика Икономика и управление (Индустрия) 2 2
75 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 3 2
76 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 6 1
ОБЩО 18 13
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
77 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1
78 2.4. Религия и теология Теология (Химнология) 1
79 2.4. Религия и теология Теология (Християнска апологетика) 1
80 2.4. Религия и теология Теология (Психология на религията) 1
81 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 1
82 2.4. Религия и теология Теология (История на православното богословие през ХХ в.) 1 1
83 2.4. Религия и теология Теология (Патрология) 1
84 2.4. Религия и теология Теология (Нехристиянски религиозни учения) 1
85 2.4. Религия и теология Теология (Литургика) 1 1
86 2.4. Религия и теология Теология (Пастирско богословие) 1
ОБЩО 9 3
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
87 2.3. Философия Онтология 1
88 2.3. Философия Философия на историята 1
89 2.3. Философия Философия на науката 1
90 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
91 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
92 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
93 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
94 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
95 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
96 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
97 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
98 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
99 2.3. Философия Логика 1
100 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
101 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
102 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
103 2.3. Философия Естетика 2
104 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
105 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика) 1
106 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 4 1
107 2.3. Философия История на философията (Източна философия) 1
108 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 2 1
109 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
110 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Икономическа социология) 1
111 3.2. Психология Социална психология 1
112 3.2. Психология Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят)
1
113 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1
114 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 1
115 3.3 Политически науки Европеистика (Политики на разширяване на ЕС) 1
116 3.3 Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС) 1
117 3.3 Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1
118 3.3 Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1
119 3.3 Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
120 3.3 Политически науки Европестика (Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност) 1 1
121 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси ) 1
122 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
123 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
ОБЩО 45 6
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
124 2.2. История и археология История на България (История на българското образование) 1
125 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1
126 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 2
127 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова Балканска история) 2
128 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 2
129 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история - Нова и съвременна история на Хърватия) 1
ОБЩО 7 2
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
130 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1 1
131 2.1. Филология Български език (Морфология) 1 1
132 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1 1
133 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1 1
134 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
135 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
136 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
137 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 2
138 2.1. Филология Българска литература (Стара българска литература) 1
139 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2
140 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1
141 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Румънска литература) 1
142 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Албанска литература) 1
143 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Новогръцка литература) 1
144 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
145 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
146 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
147 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
148 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1 1
149 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1
150 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1
151 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
152 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
153 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1
154 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
155 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
156 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература - XXI век) 1
157 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по литература 2 2
ОБЩО 32 7
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
158 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1
159 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (на английски език) 1
160 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
161 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) 1
162 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
163 2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски–български) 1
164 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1
165 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание - Близкоизточни изследвания и ислямознание) 1
166 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нови тенденции в американската литература от XXI век (на английски език) 1
167 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Викторианска литература (на английски език) 1
168 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс до Барок (на английски език) 1
169 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание) 1
170 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 2
171 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
172 2,1 Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
173 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
174 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Новогръцки език) 1
175 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (унгарски и български език) 1
176 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1
ОБЩО 20
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
177 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Антропология на медиите) 2
178 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Визуална комуникация) 2
179 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Електронни медии) 3
180 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (История на българската журналистика) 2
181 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Култура и медии) 3
182 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Международна журналистика) 2
183 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Онлайн журналистика и комуникация) 2
184 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Пресжурналистика) 3
185 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Спортна журналистика) 1
186 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория и история на рекламата) 1
187 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на журналистиката и медиите) 2
188 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на четенето) 1
189 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Типология и комуникация на книгата) 2
190 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Убеждаваща комуникация) 2
ОБЩО 28
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
191 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 2 2
192 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
193 3.6. Право Римско частно право 1 0
194 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 0 1
195 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1 1
196 3.6. Право Финансово право 2 1
197 3.6. Право Административно право и административен процес 2 2
198 3.6. Право Криминалистика 0 1
199 3.6. Право Наказателно право (Криминология) 1 0
200 3.3. Политически науки Международни отношения 0 1
ОБЩО 10 10
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
201 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието 1
202 3.4. Социални дейности Социални дейности (Социална работа по проект) 1
ОБЩО 2
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
203 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
204 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
205 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
206 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
207 1.2. Педагогика Специална педагогика 1
208 1.2. Педагогика Логопедия 2
209 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
210 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
211 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по музика 2
212 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по изобразително изкуство 2
ОБЩО 17
     
ОБЩО 286 63