Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2016-2017 г. / Места за прием на задочни докторанти - платено обучение за уч. 2016/2017 г. / Admission 2016/2017 academic year - PHILOSOPHY TAUGHT IN ENGLISH

   

Кандидатстване: 04.04. - 03.06.2017 г.

 

University of Sofia St. Kliment Ohridski

Announces a competition

At the Doctoral Program in PHILOSOPHY TAUGHT IN ENGLISH,

self-paid form

 

This completion regards Bulgarian citizens, other EU citizens as well as EEA and Swiss citizens. Non-EU/non-EES/non-Swiss citizens can apply with no completion; they are welcome to contact directly the Program Director, Prof. Dr. Alexander Gungov at agungov@phls.uni-sofi.bg.

 

Applicants with international master’s degrees that are recognized by the country that has issued it can continue their education on doctoral level after their degree has been recognized by Sofia University.

All applicants within this competition are required to pay 100 BGN application fee (50 BGN for philosophy entrance exam and 50 BGN for wester language entrance exam) at University of Sofia bank account:

Bulgarian National Bank, Central Office

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD
Beneficiary: University of Sofia St. Kliment Ohridski

Competition at the Doctoral Program in Philosophy Taught in English

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за приемане на задочни докторанти платена форма на обучение
(Приложение № 1).

 

От 04.04.2017 г. до 03.06.2017 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Автобиография

3. Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

3.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

3.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

3.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в образователната и научна степен "доктор", след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

4. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва в касата на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

Срок за подаване на документите: два месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ - брой 28 от 4 април 2017 г.

Всички документи се представят приложени в папка!

 

Документи се приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило,

тел: 8462185, 9308 445.

 

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за приемане на задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, срещу заплащане в СУ за учебната 2016/2017 г.

 

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия с преподаване на английски език)   1