Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини / СУ съобщава за удължаване срока на търг

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
гр. София – 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

СЪОБЩАВА

че удължава срока на търговете, обявени в “Държавен вестник”, брой 11/10.02.2009 г. – заповед № РД 19-19 от 16.01.2009 г. за откриване на процедури по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните два обекта:

1.1. Помещения с обща площ от 82,82 кв. м., находящи се в барака в двора на Химическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 1, гр. София, за работилница и/или склад при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

1.5. Помещение с обща площ от 29 кв. м., находящо се в сградата на Физическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски” – бул. “Джеймс Баучър” № 5, гр. София, за работилница по галванохимия при начална месечна наемна цена – 10,00 лв./кв. м. с ДДС.

до 25.03.2009 г. включително.

Отварянето на предложенията ще се извърши на 26.03.2009 г. от 10:00 ч. в зала № 1 в сградата на Ректората – бул. “Цар Освободител” № 15, гр. София.

Справки и допълнителна информация по търговете: тел. 02/944-12-29.

 

РЕКТОР:

/проф. дин Иван Илчев/