Начало / Новини / Новини и събития / Заседание на Общото събрание на Софийския университет

   
Заседание на Общото събрание на Софийския университет

На 18 май 2022 г. се проведе заседание на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бяха обсъдени и приети промени в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

В присъствието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков Общото събрание обсъди и предложените от МОН проекти за постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и за решение за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища.

Общото събрание на Софийския университет прие следната декларация:

След като се запозна с публикувания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и с проекта на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища и след като обсъди съдържащите се в тях нормативни разрешения, Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в заседанието си на 18 май 2022 г. прие настоящата декларация:

1. Предложените проекти за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища трябва да бъдат оттеглени.

2. Заявяваме своята готовност да допринесем за изработване на изменения в законодателството, насочени към подобряване на изискванията, гарантиращи качество на преподавателската и научноизследователската работа във висшите училища в България. Подобна промяна следва обаче да бъде подготвена чрез провеждането на прозрачен, отворен и инклузивен процес на изработване на нови законодателни разрешения, основани на заявяване на законодателни намерения, провеждане на мащабен и задълбочен дебат с висшите училища и академичната общност и изменение на законодателната уредба при предоставяне на достатъчно време на университетите и академичните кадри за съобразяване с новите правила, на които биха били подчинени.

3. Настояваме държавата да заличи безусловно с нищо неоправданата разлика във финансирането на държавните висши училища спрямо останалите институции в системата чрез увеличение на субсидията за издръжка на обучението за 2022 г. от поне 12% спрямо действащия държавен бюджет за повишаване на възнагражденията.