Начало / Новини / Новини и събития / „Тотал E&П България“ направи две дарения на Алма матер. Софийският университет и „Тотал“ подновиха договора за сътрудничество

   
„Тотал E&П България“ направи две дарения на Алма матер. Софийският университет и „Тотал“ подновиха договора за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и управителят на „Тотал E&П България“ Кевин Ханафорд подновиха договора за сътрудничество между двете институции, който датира от 2015 г.

Една от целите на споразумението от 2015 г. е сътрудничество в разработването и предоставянето на възможности за обучение на български студенти и специалисти, както и популяризирането сред тях на нови технологии, стандарти и най-добри практики на морската нефтена индустрия.

За постигане на тези цели през пролетта на 2018 г. „Тотал E&П България“ отправи предложения за подкрепа на университетски проекти за обучение на млади български специалисти в областта на проучването и добива на нефт и газ и на здравето, безопасността и околната среда (HSE) на морските дейности, както и на изследвания, насочени към геологията, екологията и устойчивото развитие на Черноморския регион.

Въз основа на това бяха избрани два проекта - на Катедрата по минералогия, петрология и икономическа геология към Геолого-географския факултет на Софийския университет и съвместният проект на Катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на Алма матер и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

4

Като изпълнение на целите в договора „Тотал E&П България“ направи дарение в размер на 75 894,12 лева за ремонт и подновяване на химическа лаборатория в Катедрата по минералогия, петрология и икономическа геология към Геолого-географския факултет, както и за ново лабораторно оборудване.

Другото дарение е в размер на 11 750 евро и е предвидено за финансирането на полеви практикум за студенти и преподаватели от Катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на Алма матер и Минно-геоложкия университет, насочена към моделиране на геоложките пластове на устието на р. Камчия чрез 3D архитектурен анализ и мултидисциплинарен подход.

Групата TOTAL е водеща енергийна група, която работи в световен мащаб с фокус предимно върху масла и химикали, предприемане на много промишлени и търговски дейности в областта на нефта, газа, електричеството, енергията от възобновяеми източници, химията и използването на продуктите, произведени от тези различни дейности. Тя извършва проучване за нефт и газ в блок "1-21 Хан Аспарух", в българската част на Черно море. За развиването на своята дейност „Тотал E&П България Б.В.“ се интересува от сътрудничество с професионалисти в областта на образованието във връзка с изпълнението на своята Програма за обучение на български специалисти.

Интересът към партньорство със Софийския университет "Свети Климент Охридски" освен като най-старото висше училище в България е основан и на факта, че повече от век Алма матер е най-големият национален център за висше образование и научни изследвания както в теоретичните, така и в приложните области. Той е и най-големият университет в страната, а чрез своя Геолого-географски факултет Университетът осигурява всички образователни степени в различни геоложки дисциплини.

Удовлетвореността на двете страни от успешното партньорство до момента е основа за откриване и развиване на потенциални сфери за сътрудничество. Целите на споразумението са разработване и предоставяне на възможности за обучение на български студенти и специалисти в областта на проучването и добива на въглеводороди; популяризиране сред българските студенти и специалисти на нови технологии, стандарти и най-добри практики на морската нефтена индустрия, както и предоставяне на възможности за практика. Предвижда се и сътрудничество в подготовката и провеждането на академични лекции, курсове и програми за научни изследвания, свързани с дейностите по проучване и добив на въглеводороди с цел подпомагане на местното образование, както и улесняване на достъпа до училищно и висше образование.

Предвижда се участие на „Тотал E&П България Б.В.“ в определени кариерни форуми, организирани от Софийския университет, както и посещения на обекти или лаборатории, принадлежащи на Алма матер или на „Тотал E&П България Б.В.“. Изявени студенти ще имат възможност да започнат работа или стаж в „Тотал E&П България Б.В.“.