Начало / Новини / Новини и събития / С безвъзмездна финансова помощ по програма „Региони в растеж“ ще бъдат обновени два факултета на Университета в кампус „Лозенец“

   
С безвъзмездна финансова помощ по програма „Региони в растеж“ ще бъдат обновени два факултета на Университета в кампус „Лозенец“

Софийският университет ,,Св. Климент Охридски“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014 -2020 – Главна дирекция ,,Градско и регионално развитие“ подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България“.

Управляващият орган предоставя на Софийския университет безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 499 991,74 лева по Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 3 ,,Регионална образователна инфраструктура“ за изпълнение на проектно предложение ,,Ремонт и реконструкция на сградата на корпус ,,Б“ в кампус ,,Лозенец“ на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“.

Общата цел на проектното предложение е да се създадат условия за предоставяне на модерни образователни услуги във Факултета по математика и информатика и Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на сградата на корпус "Б" в кампус "Лозенец" на Университета. След изпълнение на предвидените дейности по проекта ще се повиши качеството на образование във Факултета по математика и информатика и Физическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“, ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до всички части на сградата на корпус ,,Б“ в кампус ,,Лозeнец“.

Продължителността на проекта е 30 месеца.