Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дхн Румяна Джингова-Костадинова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дхн Румяна Джингова-Костадинова бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. дхн Румяна Джингова-Костадинова от Факултета по химия и фармация бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за високи постижения в преподавателската и научноизследователска дейност.

Проф. Джингова-Костадинова получи отличието от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев.

Тя благодари за признанието и заяви, че то по много хубав начин официално поставя край на творческия път и кариерата й. Проф. Джингова заяви, че работата й в Софийския университет й е дала възможност да работи с колеги, с които са не само съмишленици, а и приятели. Специално благодарност отправи към своите учители проф. Ивелин Кулев и проф. Димитър Тодоровски.

1-1

Поглеждайки назад, искам да кажа едно нещо – това, което има значение днес, не са наукометричните показатели, не са публикации, цитати, курсове и всичко останало. Това, което има значение, и което оценявам много, е че през всичките тези години съм изпитвала безкрайно удоволствие от работата, която съм вършела. И това за мен е най-важният резултат“, каза проф. Джингова и допълни, че счита, че има някакъв принос в бъдещето, принос, който се дължи на нейните докторанти, които са вече хабилитирани във Факултета по химия и фармация.

1-4

Професионалното развитие на Румяна Джингова е преминало изцяло в Химическия факултет (впоследствие Факултет по химия и фармация) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е на химическите науки от 2003 г., а две години по-късно е избрана за професор по аналитична химия. В периода 2007-2011 г. е ръководител на Катедра „Аналитична химия“. Професор Джингова е ръководител на Лабораторията по следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи, която е създадена през 2011 г. и включва образуваната през 1984 г. Лаборатория по радиоаналитична химия в Катедра „Аналитична химия“.

1-7

Проф. Джингова е била председател на Атестационна комисия на Факултета по химия и фармация и член на редица научни съвети: Факултетен съвет и Научен съвет на Химическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Специализиран научен съвет по неорганична и аналитична химия към ВАК, Учебен съвет и Съвет на специалност „Ядрена химия“ във Факултета по химия и фармация.

Проф. Джингова е сред основателите на важната за българската ядрена енергетика специалност „Ядрена химия“ във Факултета по химия и фармация при Софийския университет, която е въведена през 2006 г. и е неин ръководител до 2017 г.

Тя има богат преподавателски опит - води лекции по “Ядрени методи за анализ“, „Радиоекология”, „Радиоаналитична химия“, „Аналитична химия”, „Инструментални методи за анализ”, „Химия на околната среда”, „Аналитична химия на околната среда“, „Същност и видове мониторинг”, „Методи за контрол на замърсяването на обекти от околната среда“ и др.

Научните й интереси включват развитие и приложение на инструментални аналитични методи за изследване на обекти от околната среда, археологични и биологични проби, с оглед на биомониторинг, йономика и специационен анализ, развитие на аналитичната химия на околната среда, радиоекология, белязани и хелатни комплекси с радионуклиди за диагностични и терапевтични радиофармацевтици, екометрия, археометрия.

1-5

Съществени методични приноси са постигнати при оптимизиране, разработване и валидиране на методи за мултиелементен и специационен анализ. Активната и разнообразна научноизследователска дейност е свързана и с приложение на предложените методи за екологични проучвания, изследване на археометрични, геологични, биомедицински проби и др. Въведен и стандартизиран е растителният вид Таrахасит оfficinale (глухарче) като биомонитор, който впоследствие е прилаган за оценка в Полша, САЩ, Канада, Германия и др. Под нейно ръководството за първи път в България са проведени изследвания и е определен йономът на Таrахасит оfficinale. Разработен и възприет е и подход за оценката на замърсяване на екосистемите при използване на биоконверсионен фактор и др.

Проф. Джингова е автор и съавтор в повече от 150 научни публикации. Забелязани са над 1300 цитата на нейните научни трудове. Под научното й ръководство са защитени над 50 дипломни работи и 6 докторски дисертации, като всички нейни докторанти продължават да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност в областите на аналитичната и биоаналитичната химия, радиохимията и радиоекологията, археометрията и др.

Проф. Джингова е водещ изследовател в Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика" (Сlеаn&Сiгсlе). Тя участва в Национална та научнa инфраструктура INFRAMAT (Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие).