Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфн Боян Вълчев бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дфн Боян Вълчев бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. Боян Вълчев бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента за заслугите му за проучването на историята на българския книжовен език, за приноса му в теорията на книжовните езици и във връзка с негова годишнина.

Проф. дфн Боян Вълчев получи високото отличие от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков.

1-1

Проф. Вълчев не скри вълнението си отново да е в култовата Заседателна зала 1 в Софийския университет. В своето кратко слово той обърна внимание на областта, в която работи - историята на българския книжовен език и история на филологическата мисъл. Проф. Вълчев акцентира, че двете понятия не са едно и също нещо, а между двете има големи разминавания. „Целта на изследванията в тази област е да се потърси синхрон между динамиката на самия език и неговото познание. Тъй като познание и език са две различни неща“, каза още проф. Боян Вълчев.

1-2

Той заяви, че приема с благодарност този знак като оценка за научната му дейност и преподавателската му работа. „За мен е чест, че бях и съм част от Софийския университет“, каза накрая проф. Вълчев.

Боян Вълчев е доцент в Катедрата по български език от 1994 г. и професор от 2009 г. Водил е лекционни курсове по дисциплините „История на българския книжовен език“, „Съвременен български език“, „Фонетика на българския книжовен език“ за студенти от бакалавърските програми на Факултета по славянски филологии и Факултета по науки за образованието и изкуствата, както и лекции по проблемите на историята на българската филологическа мисъл, на теорията на книжовните езици, на нормата и кодификацията, на езиковата култура, на динамиката на българския книжовен език за студенти от различни магистърски програми. Гост-професор във Филологическия факултет на Кьолнския университет в течение на повече от десетилетие.

През 1990 г. Боян Вълчев защитава докторска дисертация на тема „Георги Раковски - строител на българския книжовен език и филолог“ (отпечатана през 1994 г. от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ като отделна монография). От 2007 г. той е доктор на филологическите науки (доктор на науките) с дисертация на тема „Възрожденските граматики на българския език“.

1-3

Научните приноси на проф. Боян Вълчев са свързани с проучванията му на историята на българския книжовен език, теорията на книжовните езици, историческата типология на книжовните езици, проблемите на взаимодействието между обществото и книжовния език, нормите в българския книжовен език и тяхната кодификация. Той е автор на над 150 публикации (студии, статии, научни съобщения и др.). Монографията „Възрожденските граматики на българския език“ (2008) се нарежда сред най-добрите изследвания в областта на историята на новобългарския книжовен език. Въз основа на детайлен анализ на всички граматики на българския език от периода на Възраждането авторът проследява процесите на развитие на родната граматическа мисъл и изяснява механизмите на формиране на книжовния ни език през новобългарския период и на неговото функциониране. Проучването представлява принос и към изследване на епохата на Българското възраждане и процесите на формиране на национално съзнание, тъй като граматиките са едни от най-важните текстове, създавани от една нация, чрез които се обединява и легитимира националната общност. Чрез тях се оповестява уникалността на нейния език, което е сериозен аргумент за правото й да се развива самостоятелно.

1-4

Дългогодишните проучвания и опит на Боян Вълчев в теорията на книжовните езици са обобщени в книгата му „От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици“ (2009). Развойните тенденции в българския език са представени чрез сравнение с процесите в немския книжовен език при реализирането на четири типа отношения на книжовния език: с обществото, с говорната практика, с образованието и с диалектите. Авторът мотивирано заявява и своята позиция във връзка с актуалното състояние на езиковата култура, преподаването на български език в средното училище, нормата и кодификацията.

Проф. Боян Вълчев е председател на секция „Филологически науки“ на Съюза на учените в България и главен редактор на сп. „Език и литература“ (от 2005 г.). Носител е на наградата за високи научни постижение на СУБ за 2009 г.