Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дбн Яна Топалова и проф. дфн Юлияна Стоянова бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дбн Яна Топалова и проф. дфн Юлияна Стоянова бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония, на която проф. дбн Яна Топалова от Биологическия факултет и проф. дфн Юлияна Стоянова от Факултета по славянски филологии бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличията им бяха връчени от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

Проф. дбн Яна Топалова получи отличието за приноса й за развитието на Софийския университет и за издигане на биологичната наука на равнище – технологии и реализация в бизнеса. Тя благодари за високата чест и за наградата. „Приемам я не само като лична награда, а за това, че в Софийския университет създадохме екип и той може да продължи това, което сме започнали“, каза проф. Топалова. С усилията, които вложихме, превърнахме биологията като наука за живота във високи технологии, биобизнес и биоикономика, които ще работят в полза на хората и на планетата, добави тя и подчерта, че Софийският университет й е дал всичко в професионален аспект, но освен това й е дал кураж, начини да открива възможности и да ги реализира, хоризонти и свобода – личностни качества, които в най-трудните моменти са я карали да не се отказва.

1-2

Проф. Топалова сподели, че не е сбъднала мечтата си да измисли лекарство против рак. Но е успяла да направи нещо друго – екип, който в момента строи технологичен научен център за чисти технологии, и изрази надеждата си догодина центърът да бъде открит.

Накрая проф. Топалова честити на всички, които празнуват на Димитровден и допълни, че се чувства свързана с празника, защото от молекулярен биолог завършва работата си в Софийския университет като строител.

Проф. дбн Яна Топалова работи в Софийския университет от 38 години като преподавател, изследовател, ръководител на научни екипи на национални и международни проекти. През 1986 г. - 1998 г. е старши асистент и гл. асистент в Биологическия факултет, през 1998 г. - 2010 г. е доцент, а от 2010 г. е професор по Биологичен контрол и управление на водопречистването в Катедра „Обща и приложна хидробиология“. От 2018 г. е координатор на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с 8 институционални партньори и с участието на петте природни факултети на Софийския университет. Била е член на Академичния съвет на университета, на Факултетния съвет на Биологическия факултет; зам.-декан по учебната дейност за ОКС „Бакалавър“; ръководител на Катедра „Обща и приложна хидробиология“; ръководител е на МП „Екологична биотехнология“.

1-3

Проф. дбн Яна Топалова придобива магистърска степен по Молекулярна и функционална биология със специализация в Обща и промишлена микробиология с вирусология през 1981 г. в Биологическия факултет на Софийския университет. През 1983 г. завършва Целева следдипломна специализация по микробиология – Механизми на действие на антибиотици към университета. През 1986 г. придобива ОНС „Доктор“ по Микробиология в Софийския университет с тема на дисертационния труд „Микробиологични и ензимологични аспекти на фенолната биодеградация”, а през 2009 г. е избрана за доктор на биологическите науки от ВАК с тема на дисертационния труд „Биологичен контрол и управление на водопречистването“.

Тя е признат учен и преподавател в областта на екологичната биотехнология и биотехнологичната детоксикация, като заедно с екип е създала, верифицирала и въвеждала на място детоксикационни технологии и системи за управление на риска. Нейни възпитаници заемат възлови места в други партниращи университети и в бизнеса в областта на екологичните биотехнологии.

1-1

Под нейно ръководство са защитили над 140 дипломанти и 11 докторанти, от които има един професор, трима са доценти, а двама са главни асистенти. В момента ръководи двама докторанти. Създала е школа от учени в областта на Екологичните биотехнологии и Биомениджмънта и биопредприемачеството, която е активното ядро в Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, която днес е една от най-известните и успяващи в България.

Проф. Топалова е автор и съавтор на 170 научни публикации, съавтор е на 2 книги и е автор на една монография, а броят на цитиранията в научната литература възлиза над 400. Съдействала е за реализирането на многобройни проекти с бизнеса и различни национални и международни програми, в резултат на които в Софийския университет за наука и образование са постъпили повече от 18 млн. лева, като всички те са инвестирани в апаратура, лабораторно обзавеждане, изграждане на човешки академичен ресурс. Участвала е в редица международни и национални проекти, и в над 10 проекта, финансирани от бизнеса за решаване на критични екологични и биотехнологични проблеми.

Съавтор е на два модела със създадени продукти и технологии за производство на биоразградими материали и на серум за решаване на критични проблеми на кожата на базата на пептиди от слуз на охлюв и нанодиаманти. Всички тези дейности са включени в обучението на студентите като примери, даващи им подкрепа за тяхното развитие и увереност в успешната им реализация в областта на Биологическите науки и Биотехнологиите.

През годините проф. Топалова специализира и в международни университети и програми в Малта, Белгия, Германия, САЩ. Участва и в редица организации: член на Българска асоциация по водите, на Съюза на българските биолози, на Научната комисия на Биологическия факултет, на Факултетния и Научния съвет на факултета, на управителния съвет на Европейската асоциация по водни ресурси, на борда на няколко списания, лицензиран експерт към МОСВ по Екологична оценка и Оценка на въздействието върху околната среда в направление “води" и “почви” и други.

Съвместно с екипа си е създала кръг от партниращи на Биологическия факултет фирми, които спонсорират и играят ролята на база за обучение на студенти в областта на екологичните биотехнологии. Като член на „Българския център на жените в технологиите“ допринася за развитието на младите специалисти в областта на биотехнологиите. Тя е и регионален представител на Европейската асоциация по биотехнология.

За своята научна дейност проф. Топалова е отличена с множество награди.

През периода 2011-2016 г. е гост-преподавател в Университета в Гренобъл - Франция. Редовно участва в програмите „Еразъм“, в които е обучила 15 студенти в направление „Оценка и управление на водните ресурси". Експерт е в екологичните образователни програми в някои европейски университети.

1-6

Проф. дфн Юлияна Стоянова бе наградена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за цялостната й преподавателска и научноизследователска дейност. Тя благодари за отличието, а на своя факултет и катедра – за прекрасната атмосфера, в която е работила. Проф. Стоянова посочи, че от четири години вече не е редовен член на тази катедра, но участва в проект, посветен на преиздаване на трудовете на един от първосъздателите на Софийския университет – проф. Иван Георгов, който всички познават като философ, но твърде малко познават като основоположник на изследванията на езиковото развитие. „Изключително много благодаря на университета в лицето на ректора и Академичния съвет за възможността толкова години да работя в тази прекрасна, научна и колегиална атмосфера и се надявам, че чрез този последен проект, може би, в който участвам, ще отдам дължимото и на нашите първоучители“, каза в заключение проф. Стоянова.

Проф. дфн. Юлияна Стоянова е сред изтъкнатите съвременни лингвисти с безспорен принос за развитието на българската психолингвистика и на проучванията в областта на детската реч и овладяването на езика. Проф. Юлияна Стоянова е единственият български лингвист, изследвал онтогенезата на езика в детайли, всеобхватно и с необходимата дълбочина и научна аргументация. Присъствието й в научното поле на психолингвистиката на развитието е ярко и знаково.

1-7

Проф. Юлияна Стоянова е изследовател със собствен научен почерк и индивидуално творческо присъствие. Изследванията й обхващат широк кръг проблеми на съвременния български език, въпроси на лингвистичната прагматика, анализи на литературни творби от гледна точка на изразената в тях психологическа перспектива, психологически тълкувания на фолклорни и авторски текстове, овладяване и учене на втори език. Автор е на над 150 публикации, от които 5 самостоятелни и 5 колективни монографии, студии и статии в научни списания и сборници у нас и в чужбина, публикувани рецензии, предговори, съставителство и др.

 

Най-голям дял в научното творчество на проф. Юлияна Стоянова заемат публикациите, посветени на овладяването на българския език в ранна възраст. Значима част от тях са самостоятелните монографии „Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст“ (1992); „Психолингвистични изследвания“ (2006); „Индивидуални вариации във вербалното развитие“ (2009), „Ранно езиково развитие (От първите звукови комплекси до многословни изказвания) (2011). В съавторство издава монографии с научен и практико-приложен принос като „Диагностика и превенция на езика 3-4“ (2010), „Развитие и учене в ранното детство (възрастова валидизация на стандартите за развитие и учене от раждането до три години“ (2015). В повече от 15 студии и близо 100 статии в списания и сборници Юлияна Стоянова разглежда разнообразен кръг от въпроси, посветени на важни феномени в процеса на овладяване на първи и втори език, прави езикови паралели с оглед на овладяването на език (между български и полски, български и немски език). В работите си в тази насока разглежда явления от фонологично, морфологично, лексико-семантично и синтактично естество, с което запълва множество празни полета в българската лингвистична литература в тази област, поставя релевантни отправни точки за бъдещи търсения.

Широкия обсег на интересите на изследователката отразява и монографията „Ерос и Агапе. Литературни превъплъщения“ (2018), предшествана от повече от десет психолингвистични и лингвокултурологични прочита на класически български произведения. Независимо от конкретната тема, по която работи, в научния подход на проф. Юлияна Стоянова водещи са изключителното внимание към детайлите при представяне на разглежданите явления, съвременната методика на изследване, стойностният коментар на получените резултати. Работейки целенасочено в широко научно поле, тя следва високите критерии за актуалност и значимост в науката, водена от ерудицията и доказаната си професионална компетентност.