Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Весела Гюрова бе удостоена с Почетен нагръден знак на Софийския университет Св. Климент Охридски“, първа степен

   
Проф. д-р Весела Гюрова бе удостоена с Почетен нагръден знак на Софийския университет Св. Климент Охридски“, първа степен

В рамките тържеството по връчване на дипломите на магистри от випуск 2022 на Факултета по науки за образованието и науката дългогодишният преподавател във факултета проф. д-р Весела Гюрова бе удостоена с Почетен нагръден знак на Софийския университет Св. Климент Охридски“, първа степен. Отличието за цялостна научно-творческа, изследователска и преподавателска дейност й беше връчено от заместник-ректора на Алма матер доц. д-р Георги Вълчев.

Проф. Гюрова заяви, че сама е пожелала да получи отличието именно сред завършващите магистри, защото според нея признанието й ще бъде признание и към тяхната педагогическа общност. Тя искрено и емоционално отправи благодарност към колегите си и ръководството на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“, към декана и членовете на Факултетния съвет, както и към членовете на Академичния съвет и на ректорското ръководство, направили удостояването й с отличието възможно.

2

В своето слово проф. Гюрова говори накратко за работата си през годините и за насочеността, осигурена от всички преподаватели и студенти във Факултета по науките за образованието и изкуствата. По думите й насочеността е единство на преходи, на емоции, на желания и очаквания, на идеи и идеали, твърде ясно демонстрирани в академичната дейност на факултета, във всички признания и допълнителни квалификации на българските учители. „Смятам, че това, да бъдеш преподавател и да съдействаш за промяна на практиката в педагогическите институции, е изключително предимство, което ви пожелавам да преживеете“, каза проф. Гюрова, обръщайки се към дипломантите. И допълни, че само съчетаването на рационалното и емоционалното може да доведе до постигната насоченост – нещо, в което според нея нашето образование като цяло изостава.

6

Накрая тя се обърна към абсолвентите с цитат от Луиза Мей Олкът: „Някъде, високо в небето, чак до слънцето са моите мечти. Може да не ги стигна, но обичам да гледам нагоре, да виждам красотата им, да вярвам в тях, да следвам посоката, в която те ме водят“ и пожела на най-младите си колеги да бъдат уверени и да реализират мечтите си.

Проф. д-р Весела Гюрова е утвърден педагог и преподавател, участващ в организацията и в реализирането на национални програми, научни форуми и научни проекти с изследователска и приложна насоченост в сродни педагогически факултети в университети у нас и в чужбина. Приносът й в академичната общност на университета е безспорна - тя има 35-годишен трудов преподавателски стаж в Алма матер, а името й е познато от поколения студенти и учители. Същевременно е творец с публикационна дейност, активно присъстващ у нас и в чужбина, демонстриращ обучаващи технологии в интеркултурния диалог.

5

Проф. Гюрова участва от създаването на Факултета по науки за образованието и изкуствата (преди Факултет по начална и предучилищна педагогика) като един от най-големите факултети в Софийския факултет „Св. Кл. Охридски“ и е една от първите утвърждаващи катедрата и специалността „Предучилищна педагогика“. Тя е една от разработващите новите специалности във факултета „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ за ОКС бакалавър.

7

Проф. д-р Весела Гюрова е ръководила десетки докторанти на български и чужд език в редовна, в задочна и в свободна форма на обучение в Софийския университет и привлича такива и сред сродни педагогически факултети у нас. Има научно ръководство на стотици дипломанти в бакалавърски, магистърски и следдипломни университетски програми.

Изявява се като водещ в разработването на интегрирани магистърски програми - „Игрово-образователни средства и детска среда“, „Ранно чуждоезиково обучение в детската градина“, „Интеркултурно образование“. Създател и ръководител е на магистърската програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“.

12

След заемането на академичната длъжност „доцент“ през 1993 г. от 1997 г. и до 2020 тя е неотменно избирана от Общото събрание за член на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата и за член на Научния съвет към факултета. Участва активно в колективния орган за академично управление на научната, преподавателската и социалната дейност на колегията, като отстоява енергично демократичните принципи. Участва в журита за процедури за хабилитация и придобиване на научна и образователна степен „доктор“ и „доктор на науките“.

Проф. д-р Весела Гюрова съдейства активно за интегрирането на преподавателски екипи на ФНОИ с други факултети и катедри, с което допринася за популяризирането на академичните ценности на Софийския университет и за авторитета на педагогическите специалности в него.

В периода 1983-1986 г. е редактор в Главна редакция на МНП и ЦК на СБУ, редактира теоретични, научно-изследователски и практически материали, подготвени от автори на сп. „Предучилищно възпитание“, участва в списването на нови рубрики и отразяване на форуми на учители с добри практики. Член е на редколегията на списанието от 1986 година.

Със своята професионална отговорност проф. д-р Весела Гюрова се включва активно в конкурси за проекти на МОН в „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР, съфинансиран от ЕС, разработва технически задания и документации по редица проекти.

Разработва като съавтор, обучител и консултант в институциите в страната и в чужбина учебни програми (Програма за възпитание на детето, 1993) и технически задания за обучение и квалификация на учители и помощник-възпитатели от цялата страна, както и обучителни пакети за учители и помощник-възпитатели по десет образователни направления за подготвителна група/клас- 2003-2007 г. които са комплекс от теоретичен материал и практически казуси за обучение на учители и на помощник-възпитатели.

Проф. д-р Весел Гюрова е автор на монографии, студии и статии, на учебници за студенти и учители и на учебни помагала за образователните институции. Съавтор е на една от първите две спечелили конкурс на МОН през 1993 „Програма за възпитание на детето от две до седем години“, на програмната система „Ръка за ръка“ (2003-2018), научен консултант на програмната система „АБВ@игри“.