Начало / Новини / Новини и събития / Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

   
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”

В 272-ра аудитория на Софийския университет започна международната научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”. Събитието е организирано от Юридическия факултет и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Форумът бе открит от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет, който отбеляза, че темата на конференцията е изключително важна. Проф. Герджиков изрази радостта си, че във форума участват както експерти в областта на управлението и контрола на средствата от Европейския съюз, така и непрофесионалисти, които имат практически опит с управлението на изразходването на тези средства. Според ректора правните проблеми в този процес са големи и затова е важно, че подобна конференция се провежда именно в Юридическия факултет на Софийския университет.

1

Проф. Анастас Герджиков подчерта, че повечето доклади на конференцията са свързани с правния аспект на управлението и контрола на тези средства. Ректорът изрази вярата си, че участниците в събитието ще намерят както теоретичното решение, така и практическото му приложение, за да се избегнат всички проблеми. Проф. Герджиков пожела голям успех на събитието, което според него ще бъде полезно за всички заинтересовани, дори извън границите на България.

2

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. д-р Сашо Пенов също поздрави присъстващите и благодари на всички, отзовали се на инициативата. Той подчерта, че всички участници са събрани от идеята, че правото е в основата на ефективното използване на средствата на Европейския съюз. Проф. Пенов изтъкна, че вече има ясен механизъм за защита правата и интересите на лицата, които ползват тези средства. Той подчерта, че това е изключително важно, защото без ясен правен механизъм нито една регулираща система, нито едно законодателство, нито една политика не може да постигне своите цели.

Проф. Пенов изрази положителните си впечатленията от участниците в конференцията – не само колеги, които се занимават с теория, но и много практици, които се занимават с тази материя и ежедневно се сблъскват с проблемите. Той отбеляза, че всяко заключение и извод, направени по време на форума, ще бъдат добре популяризирани, за да може съответните органи, които приемат управленските решения, да направят своите изводи. Деканът благодари на всички за участието и пожела успех на конференцията.

3

Официалното откриване на конференцията продължи с видео-обръщение от г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионална политика в Европейския парламент. Тя обърна внимание на няколко ключови теми, които са на преден план в дневния ред на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. По думите й късното приемане на програмите от настоящия програмен период, финансирани от Структурните инвестиционни фондове, забавя твърде дълго тяхното реално изпълнение, което логично води до необходимостта от една страна да се максимализира ефективността на кохезионната политика и от друга страна да се мобилизират всички налични ресурси от страните-членки в изпълнение на изискванията на европейския семестър и предварителните условия; да се повиши институционалният капацитет; да се улесни прилагането на програмата.

Според г-жа Искра Михайлова безвъзмездните средства биха могли да се съчетаят с Европейския фонд за стратегически инвестиции и с иновативни финансови инструменти, с оглед улесняване на изпълнението на допълнителни проекти и катализиране на частни инвестиции. Тя подчерта необходимостта да се създадат подходящи механизми за координация, за да се гарантира ефективност, взаимно допълване и синергия между европейските структурни инвестиционни фондове и другите инструменти за финансиране.

4

Многогодишната финансова рамка следва да се съобрази с разгърналите се нови политически предизвикателства, което на първо място е гарантиране на сигурността на европейските граждани, каза още г-жа Михайлова и отбеляза, че трябва да се отговори на изискванията на промените в заобикалящата ни среда. По думите й, предложените изменения на финансовия регламент ще насърчат и улеснят взаимодействията между различните фондове на ЕС, включително с Европейския фонд за стратегически инвестиции и ще доведат до опростяване и по-голяма гъвкавост при изпълнение на програмите и комбинираното финансиране. Тя изтъкна важността на това държавите-членки да използват оптимално финансовите ресурси по линия на Фонда за стратегически инвестиции и другите финансови инструменти, гъвкаво да съумяват да комбинират грантовото финансиране с частни инвестиции. По този начин те биха могли да мултиплицират ефекта на европейския бюджет, отбеляза г-жа Михайлова.

„Ще продължим да търсим баланс между контрола и по-нататъшното опростяване на изпълнението на програмите. Бих искала да призова всички управляващи органи, бенефициенти и всички, свързани с процеса за изпълнение на оперативните програми, да умножат усилията си, да ускорят изпълнението на програмата, за да се постигне максимално въздействие на европейските фондове и по такъв начин да направим така, че основната кохезионна политика на ЕС да допринесе за растеж, за създаване на нови работни места и за постигане на целите на стратегията Европа 2020“, каза г-жа Искра Михайлова. Тя пожела на всички участници в събитието ползотворна конференция и призова то да се превърне във форум за обмяна на добри практики, да провокира доброто развитие на усвояването на структурните фондове в България.

5

Международната конференция продължи работата си в няколко панела, в които се засегнаха темите за прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС; правните основи и източници на обществените отношения; основните стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика и други.