Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по химия и фармация отбеляза 80-годишния юбилей на проф. дхн Галин Петров

   
Факултетът по химия и фармация отбеляза 80-годишния юбилей на проф. дхн Галин Петров

Във Факултета по химия и фармация се проведе научна сесия, посветена на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 80-тия юбилей на проф. дхн Галин Петров. За приноса му за развитието на Факултета и за цялостното развитие на Алма матер проф. Петров бе удостоен с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научната сесия е част от традиционните Климентови дни на Софийския университет и се провежда по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".

1

Събитието бе открито от декана на факултета акад. Петър Кралчевски, който отбеляза, че преподаването на химия в Софийския университет е от 129 години и започва още от първата година след създаването на университета.

5

Деканът съобщи, че предишната вечер в Аулата на Ректората е било тържественото връчване на отличието „Знак за качество“ на Центъра за управление на качеството към Софийския университет. Акад. Кралчевски посочи, че Факултетът по химия и фармация е спечелил сред 13 силни и най-разнообразни кандидати в категорията „Устойчиво развитие“ за постигнати резултати през последните най-малко три години, които отговарят и надхвърлят стандартите за качество, заложени в системата за управление на качеството в Софийския университет. Деканът поздрави колегите си с отличието и отправи специална благодарност към доц. Ивайла Панчева, която е подготвила кандидатурата за отразяване на постиженията на Факултета - постижения на преподавателите, голям брой публикации в реномирани списания, голям брой международни проекти.

Събитието продължи с тържествено отбелязване на 80-годишнината на проф. дхн Галин Петров. Акад. Петър Кралчевски представи неговата биография.

3

Проф. Петров е роден през 1938 г. в Шумен. Завършва специалност „Химия“ в Химическия факултет на Софийския университет през 1961 г. Кариерата му като асистент във Факултета започва през 1962 г. Професор е от 1996 г. От 1973 г. е доктор по химия, а от 1995 г. е доктор на химическите науки. Ръководител е на Катедрата по органична химия от 1989 до 1993 г. и от 1995 до 1999 г. Създател и ръководител е на специализацията „Агрохимия“ през 1992 г.

6

Бил е заместник-декан на Факултета по химия и фармация на Алма матер през периода 1979-1981 г. и декан от 1987 до 1991 г. Ректор е на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от 2000 до 2002 г. Чел е лекции по органична химия, органичен анализ, токсикохимия и др. в Софийския университет, Шуменския университет и Югозападния университет. Има над 120 научни публикации, а негови изследвания са признати за пионерни. Имал е осем докторанти и над 50 дипломанти. Автор е на класическия учебник по органична химия, който е преиздаван многократно. Член е на редколегии на редица списания в България и чужбина. Проф. Галин Петров е член на Международната асоциация по теоретична и органична химия, Федерацията на европейските химични дружества, Българското химическо дружество, Съюзът на учените в България, Дружеството на германските химици и др. Награждаван е с медалите „1300 години България“, „100 години Софийски университет“, както и почетни медали с ленти на Софийския университет и Шуменския университет.

„Във връзка с неговите безспорни приноси и постижения ръководството на Факултета по химия и фармация по инициатива на Катедрата по органична химия и фармакогнозия предложи и Академичният съвет на университета одобри той да бъде удостоен с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посочи акад. Кралчевски.

4

Заместник-ректорът на Алма матер доц. Георги Вълчев отбеляза, че за него е удоволствие да бъде във Факултета по химия и фармация. Той подчерта, че през 2018 г. отбелязваме 130 г. от създаването на Софийския университет и инициативата на Факултета да се връчи такъв тип високо отличие на признание към проф. Петров показва, че в Алма матер институционалната памет е жива: „Университетът е силен, защото помни, че има много преди нас и ще има много след нас. Един достойно извървян път, един професионален път, който буди само респект и уважение“.

8

Доц. Вълчев и акад. Кралчевски връчиха на проф. Галин Петров официалната грамота по повод вписването му в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Галин Петров изказа голямата си благодарност към ръководството на Катедрата по органична химия и на Факултета по химия и фармация за високата чест. Той посочи, че дължи благодарност на много хора – на своите родители, на всички свои сътрудници, с които е работил, на проф. Марко Кирилов, който го е въвел в научната работа във Факултета и на много други хора. Той припомни на аудиторията някои важни моменти от своя творчески път и посочи, че за него е било удоволствие да използва скромните си възможности да рисува и да направи портрети на видни преподаватели от Факултета по химия и фармация, които дари на факултета.

7

С много чувство за хумор проф. Галин Петров откри научната сесия, посветена на неговата 80-годишнина, представяйки лекцията си на тема „Обучението по органична химия“.

След това научната сесия продължи с поздравителни адреси и приветствия от негови колеги от Софийския университет, Шуменския университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Института по органична химия с център по фитохимия към БАН, „Аквахим“.

10

По време на научния форум бяха представени редица доклади и постери, а събитието приключи с традиционната Вечер на химията.