Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 54/29.06.2021 г .

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Документи за участие в конкурси за академични длъжности могат да се подават и по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.3. Политически науки (Публични и социални политики) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.1. Филология (Антропология на българите. Български фолклор) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 3.4. Социални дейности (Консултиране и професионално ориентиране в социалната работа с деца и семейства) – един за нуждите на ФП;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - плуване) – един за нуждите на ДС;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Астрономия и астрофизика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 4.1. Физически науки (Обща физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по литература. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда) – един за нуждите на ФСлФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите) – един за нуждите на ФзФ;
 • 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси, включително квантова електроника, сингулярна и нелинейна оптика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ;
 • 3.3. Политически науки (Политология – Политическо поведение и добро управление) – един за нуждите на ФФ;
 • 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите - Хидроекология) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията – ин витро култивиране на лечебни растения) – един за нуждите на БФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Вътрешнополитическа журналистика) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един, на половин щат, за нуждите на ФХФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началното училище) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Логопедия) – един за нуждите на ФНОИ; 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Езиково обучение на ученици със СОП) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Концептуални форми, Софтуер за видео монтаж) – един за нуждите на ФНОИ; 8.2. Изобразително изкуство (Графика и технологии) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 3.9. Туризъм (Икономически аспекти в управлението на туризма) – един за нуждите на ГГФ;
 • 2.1. Филология (Съвременен шведски език – Лексикология и словообразуване) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (История на португалския език и култура) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 3.8. Икономика (Фасилити и пропърти мениджмънт – на български и английски език) – един, на половин щат, за нуждите на СФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по история) – един за нуждите на ИФ;
 • 2.2. История и археология (Средновековна обща история – Пространството на исляма в средновековния Запад) – един за нуждите на ИФ;
 • 7.1. Медицина (Обща хирургия) – един за нуждите на МФ – УБ „Лозенец“;
 • 7.1. Медицина (Анестезиология и интензивно лечение) – един за нуждите на МФ – УБ „Лозенец“,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.