Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 173/28.07.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Юридически факултет,

катедра „Гражданскоправни науки“:

 • 3.6. Право /Гражданско и семейно право/ - един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация,

катедра „Аналитична химия“ :

 • 4.2. Химически науки /Аналитична химия/ - един;

 

за нуждите на Биологически факултет,

катедра „Физиология на растенията“:

 • 4.3. Биологически науки /Физиология на растенията – растителни клетъчни и тъканни култури/ - един;

 

за нуждите на Медицински факултет,

катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“:

 • 7.1. Медицина /Нервни болести/ - един, на половин щат;

 

за нуждите на Медицински факултет – УБ Лозенец,

катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“:

 • 7.4. Обществено здраве /Кинезитерапия/ - един; 7.5. Здравни грижи /Медицинска рехабилитация и ерготерапия/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ, чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски” . Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/ ,
 • автобиография,
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
 • свидетелство за съдимост,
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая № 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.