Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 103/27.12.2016 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.4. Науки за земята /регионална, политическа география и сигурност/ - един;
 • 2.2. История и археология /нова балканска история – Централна Европа и Балканите, XVII-XIX в./ - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.3. Биологически науки /биохимия/ - един;
 • 5.11. Биотехнологии /биотехнологии на първични метаболитни продукти и ензими/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /ботаника – анатомия и морфология на растенията/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /ботаника – систематика на водорасли и гъби/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /ботаника – систематика на висши растения/ - един;
 • 4.1. Физически науки /радиофизика и физическа електроника/ - един;
 • 2.1. Филология /история на културата на немскоезичните страни/ - един;
 • 2.1. Филология /общо и балканско езикознание/ - един;
 • 2.2. История и археология /история на СССР/ - един;
 • 7.3. Фармация /фармакогнозия/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика /ИКТ в обучението и социалната работа/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.