Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   

Срок за подаване на документите: от 23.03.2020 г. до 27.03.2020 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 по чл. 68, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Oхарактеризиране и качествен контрол на продукти"
3. Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии; 7.3. Фармация
4. Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии в областта на дисперсните системи
5. Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като химик или изследовател

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

 

Длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г Изследовател R2
функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по „Охарактеризиране и качествен контрол на продукти“
брой работни дни в месеца 20
допустим брой часове на ден до 8
допустим брой часове на месец до 100
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 18,00 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 15,12 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научен проект 6 „Природни биоактивни средства за лична хигиена, козметични и хранителни продукти“ в проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата.
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Сканираните документи за участие в конкурса се изпращат на имейл: sc@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и определяне на най-подходящия кандидат за заемане на длъжността изследовател R2.
 2. Изследователите, подали документи за участие в процедурата за подбор, ще бъдат информирани по имейл до 31.03.2020 г. за решението на комисията.
 3. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Славка Чолакова

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 698

е-mail: sc@lcpe.uni-sofia.bg