Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР

   

Срок за кандидатстване: 15 април 2016 г.

 

Главният мениджър работи под прякото ръководство на ректора и в тясно взаимодействие със заместник ректорите и главния секретар на Софийския университет. Той участва в работата на Ректорския и на Академичния съвет със съвещателен глас. Оперативно ръководи и контролира дейността на отделите: „Имоти“, „Ремонти и снабдяване“, „Личен състав и трудови отношения“, „Обществени поръчки“, „Секретариат и деловодство“, „Правен“, поделение „Социално-битово обслужване“, „Управители на сгради“, „Техническо обслужване“.

 

Отговорности:

 • Организира и осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на Академичния и на Ректорския съвет;
 • Ръководи и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в администрацията;
 • Организира и контролира правното осигуряване на процедурите по обществени поръчки;
 • Участва в съставянето на университетския бюджет и участва в контрола на изпълнението му;
 • Съдейства за разширяване на контактите с бизнеса с цел реализация на съвместни дейности и дарения;
 • Отговаря за изготвянето на инвестиционната програма на Софийския университет – определяне на приоритети и търсене на външни инвеститори;
 • Организира, координира и контролира всички дейности, свързани с управлението на материалната собственост в Университета.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Образование: Магистърска степен в една от следните области: „Право”, „Администрация и управление” и/или „Икономика”;
 • Професионален опит – минимум 10 години на ръководна длъжност, от които 3 години в държавната администрация; ръководенето на екип от над 100 човека е предимство;
 • Знания: да познава нормативната уредба в областта на висшето образование и науката; финансовата и стопанската дейност; обществените поръчки; трудово-осигурителното законодателство
 • Езици и компютърна грамотност: английски език ниво B; MS Office; владеенето на счетоводни програми и програми за управление на човешките ресурси е предимство.

 

Необходими документи:

 • Професионална автобиография на български език;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);
 • Трудова/и характеристика/и или препоръки от предишни работодатели;
 • Други документи, по преценка на кандидата, доказващи съответствието на кандидатурата му с изискванията за заемане на длъжността.

 

Моля, изпращайте документите в електронен вид на inaydenova@boyden.com

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД

Срок за подаване на документи: 15.04.2016 г., включително.

Само одобрените за интервю кандидати ще бъдат уведомени.