Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 10.02.2020 до 14.02.2020 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1

 

2.

 

Функции в екипа за изпълнение

- Анализ на научна литература.

- Описание и регистрация на източници.

- Обработка и въвеждане на описателни данни.

- Техническа редакция.

3. Необходимо образование Магистърска степен в професионално направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки и/или текущо обучение в ОНС „доктор“.

 

4.

 

Необходима експертиза

- Представени поне 2 научни публикации/съобщения в реферирани български/чужди периодични издания или на международни конференции.

- Участие в текущи или приключили проекти.

 

5.

 

Трудов стаж

- Поне 1 година трудов стаж като сътрудник в библиотека.

- Позицията изисква умения за организиране и структуриране на описателни данни.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев)
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо),
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
  • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
  • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
  • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 10.02.2020 г. до 13.02.2020 г. всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа на адрес:
гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. На 17.02.2020 г. от 11.00 часа в 220 стая събеседване с допуснатите кандидати.

3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 18.02.2020 г.

4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575;