Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Счетоводител в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: от 06 февруари 2020 г. до 14 февруари 2020 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE съгласно решение на Академичния съвет на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от 29.05.2019 г. има утвърдено щатно разписание, за чието попълване се обявява конкурс за:

 

Щатна позиция/длъжност – Счетоводител в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

1. Води установената за дейността счетоводна документация в Института.

2. Изготвя финансово-счетоводните отчетни форми в Института за ИА НОИР и ги регистрира в ИСУН. Изготвя финансово-счетоводните отчетни форми в Института по Рамкова програма Хоризонт 2020 и други европейски програми, като ги регистрира в съответната система.

3. Съдейства на екипите от ИА НОИР, по Рамкова програма Хоризонт 2020 и други европейски програми, проверяващи дейността на Института.

4. Извършва текущото осчетоводяване и води отчетност на приходите, разходите и трансферите в Института.

5. Съставя платежни нареждания за разходи от сметките на Института, като ги компектова с първичните счетоводни документи.

6. Съставя приходни и разходни касови ордери в лева и валута като ги компектова с първичните счетоводни документи.

7. Въвежда банковите и касовите операции в счетоводния софтуер, като ежемесечно изготвя описи и рекапитулации по папки. Начислява средствата за приходи и разходи на Института.

8. Приема, проверява по форма и съдържание първичните счетоводни документи и осъществява контрол върху достоверността на предоставените първични документи. Извършва контрол относно правилното оформяне на документите и срочното им представяне.

9. След проверка и обработка, осчетоводява първичните счетоводни документи, счетоводните сметки се анализират по установения ред, като приходите, разходите и трансферите за отчитане касовото изпълнение на бюджета се отчитат по параграфите и подпараграфите на единната бюджетна класификация за съответната година, по съответните счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан на Университета.

10. Своевременно осчетоводява документите, проверява правилното отразяване на счетоводните статии по счетоводни сметки от раздел 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Сметкоплана.

11. Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотните ведомости и други балансови извлечения. Води счетоводните регистри и съставя оборотна ведомост за приходите, разходите и трансферите на Института.

12. Изготвя ведомостите за заплати на служителите в Института, подава необходимите декларации за осигурените лица в НОИ.

13. Приключва счетоводните сметки, за които отговаря, установява финансов резултат и извършва анализ. Изготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета на Института.

14. Изготвя справки за ИА НОИР, Рамкова програма Хоризонт 2020 и други европейски програми, МОН, НАП, банки и други институции, свързани с дейността, която изпълнява.

15. Участва в проверки на касовите наличности.

16. Съхранява текущата документация в сроковете, определени в Закона за счетоводството, както и в изискванията на ОП НОИР, на Рамковата програма Хоризонт 2020 и други европейски програми до предаването й в Университетския архив.

17. Изпълнява указанията, заповедите и решенията на Ректора и Академичния съвет на СУ “Св. Климент Охридски” и ръководствата и указанията за изпълнение на дейностите в Института.

18. Своевременно информира ръководството на Института за открити грешки в документацията.

 

Необходимо образование и опит:

 • Образование – висше, икономика с предимство специалност финанси или счетоводство;
 • Стаж /професионален опит - Придобит стаж и професионален опит поне 5 години;

 

Необходима експертиза:

 • Опит във финансовото отчитане на проекти, финансирани с Европейски средства;
 • Познаване на Международни Стандарти за Финансово Отчитане;
 • Отлични познания на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
 • Опит в работа със счетоводен софтуер;
 • Добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда;
 • Аналитично мислене;
 • Лоялност и отговорност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст), адресирано до ръководителя на проект GATE;
 • Автобиография,
 • Копие от дипломи за завършено образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Документи се подават от 06.02.2020 г. до 14.02.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 15.00 ч. на адрес:
бул. „Цар Освободител“ № 15, отдел „Секретариат и деловодство“, етаж 1, стаи 114 и 115

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. На 17.02.2020 г. от 14,00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 14.

3. Избраното лице да бъде информирано писмено за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраното лице ще бъде назначено на трудов договор.

 

За допълнителна информация:
Силвия Илиева, ФМИ, Катедра „Софтуерни технологии“
e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02/971 04 00
Боян Костов Стефанов
e-mail: bkostovs@uni-sofia.bg

 

Доклад и Заповед за назначаване на комисия за избор на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE