Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 /ВИХРЕН/

   

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 9 ноември 2021 г. по електронен път на адрес: https://vh2021.stko.eu/

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/: https://www.fni.bg/?q=node/961

 

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 9 ноември 2021 г. по електронен път на адрес: https://vh2021.stko.eu/

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване с КЕП от страна на СУ: 3 ноември 2021 г. Към документите за кандидатстване се прилага доклад, одобрен от декана, с който се гарантира допустимостта на кандидата и се поема ангажимент от името на факултета за последващото изпълнение на проекта в съответното звено. Докладът заедно с пълния комплект документи, изискващи подпис, изпращайте до npd@admin.uni-sofia.bg (отдел „Научна и проектна дейност“).

Забележка: Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Към проектното предложение задължително се прилага извадка от системата на СУ. Всеки от документите трябва да бъде изготвен като отделен файл в pdf формат. Подписаните документи ще бъдат върнати по електронна поща до 3 работни дни, считано от датата на изпращане.

 

Документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г., съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса. Документът е публично достъпен и на електронен адрес https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/54350/453322/file/PUDSU%202019-11-20.pdf

3. Утвърден сметкоплан, от който е видно разделяне на икономически от неикономическите дейности, съгласно т. 3.1.2 от Насоките за конкурса;

4. Декларация по Приложение 1;

5. Декларация по Приложение 2.

 

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №ФНИ-964 от 29.03.2021 г., валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква да бъдат изготвяни и набавяни повторно. При подаване на предложението във ФНИ следва да се прикачи сканираното писмо, което ще бъде предоставяно на кандидатите по електронна поща заедно с подписаните с КЕП документи.