Начало / Новини / Календар / Семинар „Качествени и количествени методи на изследване“ по проект за съвременни методи и методики в научните изследвания

Зала „Яйцето“ в бл. 4 на кампус „Изток“, Философски факултет

Докторанти, млади учени и водещи специалисти от Философския факултет на Софийския университет работят успешно по два работни пакета по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”). Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова.

От есента на 2017 г. проектът навлиза в следващата си фаза и през този период ще се проведат три семинара с докторанти и млади учени.

Първият семинар е на тема „Качествени и количествени методи на изследване“ и ще се проведе на 26 октомври 2017 г. от 13.00 часа в зала „Яйцето“ в бл. 4 на кампус „Изток“. Лектори ще бъдат доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова.

В рамките на семинара ще бъдат разгледани основните качествени и количествени методи, които се използват за събиране и обработка на информация. В практиката най-често се прилагат комбинации от тези методи, като обикновено се съчетават поне един качествен и поне един количествен метод.

Според организаторите на събитието след преминаването на обучението по модул „Качествени методи“ и модул „Количествени методи“ участниците ще повишат знанията и компетентността си в следните области: количествени и качествени методи на изследване; подбор на изследователски методи съобразно изследователските цели и задачи; практическо приложение на количествени и качествени методи на изследване.

Вторият семинар ще бъде на тема „Добри практики - Количествени и качествени методи на изследване” и е насрочен за ноември 2017 г. Лектори ще бъдат проф. дфн Иванка Мавродиева и гл. ас. д-р Николина Цветкова. Предвижда се утвърдени и млади учени да обменят опит и добри практики по отношение дизайн и провеждане на научно изследване в областта на социалните науки и хуманитаристиката.

След преминаването на обучението по модул „Добри практики“ участниците ще обогатят допълнително знанията и компетентността си в областта на подбора на изследователски методи съобразно изследователските цели и задачи; практическото приложение на количествени и качествени методи на изследване; събирането и обработването на данни и представяне на резултати от научно изследване.

Третият семинар ще бъде на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ и ще е изцяло практически. Насрочен е за декември 2017 г. Семинарът ще се ръководи от проф. дфн Иванка Мавродиева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Петя Славова и гл. ас. д-р Николина Цветкова.

Участниците ще представят елементи от проведени от тях – самостоятелно или в екип – изследвания и ще дискутират процеса от гледна точка на практико-приложните аспекти на получените теоретични познания. След приключването на обучението по модул „Апробиране на елементи от научно изследване“ участниците ще обогатят допълнително знанията и компетентността си за планиране и реализиране на елементи от научни изследвания; използване на утвърдени и съвременни методи; подготовка на обобщени резултати от проучвания.