Начало / Новини / Календар / Сателитен научен симпозиум „Лечебни и ароматни растения за иновативни биоактивни продукти“

Парк-хотел "Москва", София

Сателитен научен симпозиум „Лечебни и ароматни растения за иновативни биоактивни продукти“, 10 ноември, Конферентен комплекс на Парк-хотел Москва, София 10:00 часа; Организира се от Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сайт: http://biofac.info/ss_co.php