Начало / Новини / Календар / Публична лекция на проф. Юлиана Рот "Интеркултурна комуникация в условията на глобализация и миграция"

Конферентна зала, Ректорат

Събитието се организира от Културния център на Софийския университе и се провежда в рамките на на серията „Български учени в чужбина“.

„Интеркултурната комуникация е нова академична дисциплина в германските университети и нова област на научните изследвания. За разбиране на нейното естество е важен фактът, че теоретичните й основи са съставени по прагматични критерии – за разлика от класическите хуманитарни изследвания, където водещо е интелектуалното любопитство. Основополагащото в Интеркултурната комуникация е търсенето на решения на проблемите на интеркултурността – теорията „обслужва“ конкретни практически нужди. За подкрепа цитирам David Hoopes, един от първите американски интеркултуралисти: Intercultural communication is one of those fields which emerged from immediate experience and was built upon practical need, rather than being the offspring of abstract intellectual inquiry (1979).

Предметът на Интеркултурната комуникация се определя накратко като комуникация между индивиди с различен културен произход. Или в по-широка рамка – като изследване на комуникационни процеси, които произтичат в обстановка на културна вариативност. Основните понятия тук са „култура“ и „културна разлика“. В общ план полето на интеркултурността се схваща като „управление на културните разлики“ (management of difference).

Практическата ориентация на Интеркултурната комуникация предопределя нейната динамичност. Тъй като съдържанията й по дефиниция се отнасят към определени контексти, то всяка промяна в околната среда – било то политичека, икономическа или обществена – се отразява върху теоретичните акценти. Така представата ни за „култура“, която е основополагаща за всяко занимание с явленията на интеркултурност, днес, в условията на свалени комуникационни и физически граници, на глобализация и миграция, е силно променена в сравнение с началните години на интеркултурните изследвания.

Целта на презентацията е да представи и обсъди някои от най-важните промени в основните парадигми на Интеркултурната комуникация.“

Проф. Юлиана Рот Институт за интеркултурна комуникация към Лудвиг Максимилиан университет (Мюнхен)

globalno-intelektualno2 (1)