Начало / Новини / Календар / Откриващо събитие на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Онлайн

На 28 октомври 2021 г. от 16.00 ч. онлайн в Google Meet (https://meet.google.com/fmd-ojwn-zgp) ще се проведе откриващото събитие на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В широка партньорска мрежа от 8 университета, 3 национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми (две на английски език) за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката и педагогическите науки.

Представители на бизнеса и на университетите работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда. Често работодателите казват, че подготовката на завършилите висше образование не е достатъчна. Сега хората от практиката имат възможност да дадат своята обратна връзка за това какви компетентности трябва да притежават специалистите още преди да е стартирало обучението им във висшите училища.

За първи път се дава възможност по една и съща програма да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели. Това са програми, основани на съвременни технологични решения в обучението, с внедрено дигитално съдържание, включително и за дистанционно обучение.

Очакваният резултат от изградената партньорска мрежа между бизнеса и образованието е модернизирано висше образование, преподаватели със самочувствие, че са обменили опит със свои колеги от други европейски университети, богат набор от дигитални ресурси и възможности за дистанционно обучение.

Създаването на партньорската мрежа и на бакалавърските и магистърските програмите се координира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проект“ МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът ще се изпълнява от юли 2021 г. до декември 2023 г.

Програма