Начало / Новини / Календар / Откриване на учебната година на първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език

Физически факултет, зала А315

На 21 октомври 2022 г. (петък) от 14:30 часа във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бул. „Джеймс Баучер“5) , зала А315 ще се състои официалното откриване на учебната година на първия випуск студенти от магистърската програма по Медицинска физика на английски език. Тя е съвместна програма на Софийскиския университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Магистърската програма е създадена в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта ѝ за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.