Начало / Новини / Календар / Откриване на новия Център за върхови постижения на Софийския университет по проекта УНИТе

Център за върхови постижения УНИТе, Кампус Лозенец

На 22 декември 2023 г. от 11:00 часа ще се състои тържествената церемония за откриване на новата сграда на Центъра за върхови постижения УНИТе в Кампус Лозенец на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Новият научно-изследователски комплекс е финансиран по проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 - „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Новият комплекс на Софийския университет предлага модерна среда за научно-изследователска дейност в лаборатории за „Отворени данни“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, зали за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Триетажната сграда със сутерен е с обща застроена площ от почти 4000 кв. м. Тя е разположена в Кампус Лозенец на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на юг от Факултета по математика и информатика (ФМИ). Строително-монтажните дейности са изпълнени от „Никмар кънстракшън“ ЕООД. Сградата е проектирана от Екса АД.

Целта на проекта УНИТе е изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. В проекта участват пет български университета:

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски” – водеща организация
  • Технически университет София
  • Русенски университет „Ангел Кънчев”
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика и ИКТ“. Усилията им са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.

За целите на научната програма на проекта УНИТе са изградени пет научно-изследователски комплекса:

  • Новият научно-изследователски комплекс на Софийския университет разполага с лаборатории за „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. и подпомага реализирането на целите на научните работни пакети, ръководени от екипа на СУ: „Софтуерни услуги за Big Data“, „Иновативни математични методи и модели в дигиталния свят“ и „Big Data в природните науки“.
  • Центърът за дигитални технологии в ТУ-София е разположен на площ от над 2500 кв.м и в него са изградени 14 лаборатории със специализирано оборудване, лекционна зала със 140 места, библиотека и кабинети за преподаватели и изследователи. Научната апаратура на центъра подпомага изследователите в научните работни пакети: „Интелигентни Кибер Физични Системи“, „Интелигентни и устойчиви градове» и «Фабрики на бъдещето».
  • Новата научноизследователска база на Русенския университет разполага с най-модерна техника в 5 специализирани лаборатории за сериозни игри и симулации, дигитализация и 3D сканиране, 3D проектиране и моделиране, 3D прототипиране и репликиране на обекти, и за смесена реалност.
  • В научно-изследователския комплекс на Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас са оборудвани три лаборатории – по хетерогенни системи и реално време, по прототипиране и верификация и по изкуствен интелект.
  • Научно-изследователският лабораторен комплекс УНИТe на Шуменския университет “Епископ К. Преславски” разполага с 3-D принтер и 3 мониторингови станции за качеството на въздуха, както и център за данни.

В новата инфраструктура на УНИТе са привлечени много нови изследователи и докторанти, които извършват научни изследвания с екипите на партньорите от УНИТе, както и други изследователи и научни групи в партньорските университети.