Начало / Новини / Календар / Откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Факултет химия и фармация, заседателна зала

На 28 юли 2020 г. в 11.00 ч. в заседателната зала на Факултета по химия и фармация към Софийския университет ще бъде официално открита лабораторията „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“.

Лабораторията е финансирана по проект BG05M20P001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и ще може да се проследи и онлайн чрез платформата Microsoft Teams. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0NWU2ODEtY2U1Mi00NDEyLWJjNzEtZmQxNWEwOWMyN2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%224eb144c3-6110-4b58-a2d9-a6330311ff35%22%7d

Лаборатория "Дисперсни системи и реология в чистите технологии" използва ремонтирано помещение от 46 м2, за което по проекта са извършени строителни монтажни работи (стойност по договор: 32 591.79 лв. без ДДС, 39 110.15 лв. с ДДС) и е доставена нова апаратура: лазерна дифракционна система за определяне размер на микронни частици в дисперсии (стойност по договор 99 800 лв. без ДДС, 119 960 лв. с ДДС) и система за определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне на микронни капки върху твърди повърхности, вкл. наклонени и при различни температури (стойност по договор 141 200 лв. без ДДС, 169 440 лв. с ДДС). Предстои доставка на още апаратури в Лабораторията (процедурата е на етап обявено решение): оптична приставка (микроскопски модул) за реометър (с максимална стойност 123 333 лв. без ДДС и 147 999,60 лв. с включен ДДС), елипсометър с БАМ за определяне и визуализация на обекти с малки латерални размери“ (с максимална стойност 357 500,00 лв. без ДДС и 429 000,00 лв. с включен ДДС).

Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е със срок 30 март 2018 г. ÷ 30 ноември 2023 г.

Безвъзмездна финансова помощ: 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство

Бенефициент (партньори по проекта): Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.