Начало / Новини / Календар / Национални уебинари по проект „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност“

Онлайн, Microsoft Teams

Развитие на нивото на медийна грамотност в България и възможностите на проекта „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност (EMCI)“ е темата на предстоящите национални уебинари, насрочени за 7 април 2021 г. и 14 април 2021 г. Проявите са част от тригодишен международен проект с участието на България, Гърция, Кипър, Нидерландия, Португалия и Румъния, консултиран от Европейската асоциация за защита на интересите на потребителите (EAVI). Българската страна е представена от три факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Проектът, базиран на нидерландската инициатива Media Coach - най-успешната практика в областта на медийната грамотност в Европа, е фокусиран върху съставянето на обхватна обучителна програма, подготовката на над 100 квалифицирани обучители, способни да я прилагат в различни контексти и сред разнообразни целеви групи, и създаване на среда на устойчиво развитие за систематичното и възходящо развитие на медийната грамотност в страните участнички.

По време на уебинарите (с идентични програма и съдържание), с начало 10.00 ч. работна група, съставена от българските представители в проекта, ще запознае подробно участниците с целите, организацията, изпълнението и резултатите на инициативата, като даде възможност за дискусия по темата. За проявите са поканени представители на Министерството на образованието и науката, Столичния инспекторат по образованието, преподаватели, учители, студенти, представители на НПО сектора, медии, както и други специалисти – педагози, психолози, IT и пр.

За участие можете да бъде използван следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9029c0956c0b43b3bea2a0c183d42d72%40thread.tacv2/1617127654830?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%222d17a414-ae21-4c58-9aeb-8d419a535eda%22%7d