Начало / Новини / Календар / Кръгла маса "Роля на академичните институции в трансформацията на българските общини и региони"

Конферентна зала, Ректорат

В рамките на проекта „Тransform4European Research & Innovations” (T4ERI), финансиран от програмата „Хоризонт Европа“ на ЕС за изследвания и иновации, на 7 октомври 2022 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, ще се проведе кръгла маса на тема: „Роля на академичните институции в трансформацията на българските общини и региони“. По време на срещата ще се дискутират ключови регионални въпроси с цел да се групират на местно равнище основните предизвикателства пред политиката.

Oсновната цел на кръглите маси е да гарантират, че резултатите от проекта отговарят на нуждите и помагат за справяне с ключови политически и обществени предизвикателства, възникнали в настоящата ситуация, включително икономическото, социалното и регионалното въздействие на пандемията.

Предвижда се кръглите маси да допринесат за постигането на общите цели на T4ERI - разработване на обща стратегия, гарантираща участието и ангажираността на заинтересованите страни - гражданите, гражданското общество и публичните/частните власти в областта на научните изследвания и иновациите.

Transform4europe: лекции за интелигентна трансформация

В рамките на проекта „Тransform4Europe” на 7 октомври в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, ще се проведaт отворени двойни лекции по следните теми: Поведенчески прозрения за политиката и бизнеса и изменение на климата и енергийна сигурност. Целите на събитието е да насърчи диалогът между академичните среди и бизнеса; да се определят методологии за трансфер на знания и ноу-хау; да се подкрепи професионалното обновяване и развитие и да се укрепят връзките между институционалните партньори по проекта.

Лекторите (от 4 различни институции) имат компетентност и солиден опит в предприемаческите аспекти, свързани с трите целеви области на инициативата Transform4Europe: цифрова трансформация и интелигентни региони; трансформация на околната среда и устойчивост и обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване.

П Р О Г Р А М А

10:00 – 10:15 Откриване

10:15 – 10:30 Представяне на проекта Т4ЕRI и членовете на Алианса „Transform4Europe”

10:30 – 11:15 Представяне на ключови изследователски или практически проекти,
осъществени с партньор/заинтересована страна в съответния регион и
свързани с една от трите фокусни области на проекта: екологична
трансформация, цифрова трансформация и обществена трансформация.

11:15 – 12:00 Дискусия между участниците относно проблемите, предизвикателствата и
възможните решения в съответния регион и идентифициране на области от
взаимен интерес и потенциални партньорства.