Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Преимуществено използване на електронните форми на обучение

   
Преимуществено използване на електронните форми на обучение

В Зала 1 на Ректората се проведе пресконференция, на която бяха представени финансираните университетски проекти.

В 8 факултета и департамента на Софийския университет „Св. Климент Охридски”:

  • Богословски факултет
  • Департамент за езиково обучение
  • Исторически факултет
  • Стопански факултет
  • Факултет по педагогика
  • Факултет по математика и информатика
  • Факултет славянски филологии
  • Философски факултет

стартираха проекти, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. Общата финансова помощ за тези проекти е в размер на 4 871 671,17 лв. Продължителността им е от 12 до 24 месеца.

Чрез проектите ще бъдат разработени програми за дистанционно обучение с преимуществено използване на електронни форми на обучение както за ниво бакалавър, така и за ниво магистър. Ще се стартират и процедури за тяхното акредитиране.

Предвижда се да бъдат разработени курсове и материали за обучение на студенти в електронна форма на дистанционно обучение, които ще бъдат апробирани. Само във Факултета по математика и информатика на СУ, например, се очаква в тези курсове да се включат 1500 студенти, във Философски факултет – 1400, във Факултет славянски филологии – 1000, в Стопанския факултет – 1200. В ръководения от Факултета по педагогика проект ще бъдат обучени 90 преподаватели от педагогическите специалности на всички факултети на СУ, които подготвят бъдещи педагози и учители в началното и средното образование. Една бакалавърска програма и три магистърски ще бъдат трансформирани в дистанционни, за да стигнат до обучаемите педагогически кадри на работното им място.

Така резултатите от проектите ще имат сериозен ефект върху процесите на интегриране на технологиите не само във висшето, но и в средното образование и качеството на преподаване и учене като цяло.

За да могат успешно и качествено да бъдат подготвени и проведени електронни дистанционни курсове, в проектите се предвижда разработване на методика и специализирано обучение за преподаватели, служители в администрацията и специалисти за техническото и програмното поддържане на системите за електронно обучение.

За по-нататъшното успешно функциониране ще бъдат осигурени 10 нови услуги (в Стопански факултет, Философски факултет), подпомагащи предоставянето на електронни форми за дистанционно обучение. Предвидено е изграждането на центрове (във Факултета по математика и информатика и в Стопански Факултет), които ще подпомагат електронните форми на дистанционно обучение в СУ след завършване на проектите. Процесът на електронно дистанционно обучение ще бъде осигурен методически, административно и информационно (включително чрез виртуални библиотеки, електронни хранилища на учебни компоненти, виртуални лекционни зали, електронни услуги за администриране и обучение в дистанционна форма).

В рамките на проектите ще бъдат изградени: зала за видео-конференции (Философски факултет), тестови център за провеждане на електронни изпити (Стопански факултет), интегрирани системи, прилагани за управление и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение (Факултет по математика и информатика).

Планирани са редица семинари за обмен на опит и добри практики по прилагане на електронните форми на дистанционно обучение.

За да осигури европейско равнище на качество на електронните курсове, проектът на Факултета по педагогика предвижда оценяване и сертифициране на създадените курсове и учебни ресурси от международната организация за оценка на качеството на електронното обучение Eprobate.

Всички проекти са в съответствие с приоритетите на важни национални документи и стратегии, като например Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, където е посочено, че е от „значение наличието на възможности за постоянно обучение, в т. ч. дистанционно обучение във висшите училища и повишаване на квалификацията и уменията на научния персонал и реализиране на съвместни програми за научно обучение и практика между академичната и бизнес общностите”.

Тези проекти отговарят и на Стратегията на Софийския университет за развитие на електронното и дистанционното обучение , където е записано, че „Университетът цели да направи достъпни за студентите възможностите за електронното обучение на всички образователни нива и по всички програми, курсове и модули, като им позволи да развият информационни умения, които са основен компонент на съвременната „образованост”, подпомагайки формирането на млади личности и специалисти, способни да живеят и работят в условията на икономика, базирана на знанието”.

Презентация - проекти

 

Коментари

Влез, за да коментираш.