Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Магистърска програма „Превод“ на ФКНФ получи за втори път Знака за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия

   
Магистърска програма „Превод“ на ФКНФ получи за втори път Знака за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия

На 2 юни 2014 г. Европейската комисия публикува списък с университетските програми, които предлагат висококачествено обучение по превод в образователна и квалификационна степен „Магистър“ в съответствие със стандартите на мрежата за Европейска магистърска степен по превод (European Master's in Translation – ЕМТ). Тези програми стават членки на мрежата ЕМТ и получават за срок от пет години запазения от 2012 г. Знак за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия.

Изключително радостно събитие и чест за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е, че за втори път магистърската програма „Превод“ с френски език и английски език, съвместна програма на катедра „Романистика“ и катедра „Англицистика и Американистика“ към Факултета по класически и нови филологии, беше избрана за член на мрежата.

Програмите, отличени с този знак, са преминали изключително стриктен подбор: от 114 кандидатури от 26 държави-членки и три държави извън ЕС само 64 са допуснати до членство в мрежата и получаване на Знака за качество от международната експертна комисия за оценяване. Магистърска програма „Превод“ с френски език и английски език беше избрана за член на мрежата ЕМТ още при първата процедура за кандидатстване и подбор през 2009 г.

EMT

Мрежата ЕМТ съществува от 2009 г. Тя се разработва и осъществява от специален екип на Главна дирекция „Писмени преводи“ в тясно сътрудничество с утвърдени специалисти по превод от академичния свят и представители на индустрията на езиковите услуги. Основната ѝ цел е да способства за подобряване на качеството на университетското обучение по превод в Европа с оглед на нуждите от висококвалифицирани преводачи, налагани от постоянно разрастващия се пазар на езикови услуги и бързо променящите се технологични възможности и изисквания. Качеството на обучението в програмите, удостоени със Знака за качество, се одобрява на основата на Профила на преводаческите компетентности, изработен от европейски експерти от средите на академичната общност и езиковата индустрия. Дейността на ЕМТ се координира от специален екип на ГД „Преводи” към Европейската комисия. Мрежата ЕМТ спомага както за развитието и засилването на научните изследвания в областта на превода, така и за обмена на най-добри практики между участващите в нея университети. Резултатите от първия 5-годишен период на функционирането й доведоха до качествено подобряване на нивото на преподаване и ускориха създаването на истински европейски пазар за компетентни преводачи.

Програмите, преминали подбора и одобрени за членуване в ЕМТ, се радват на редица предимства. Те включват възможностите, предоставени от „Схемата за гостуващи преводачи“ (Visiting Translator Scheme), разработена и поддържана от ГД „Писмени преводи“ за подкрепа на академичното обучение по превод в Европа, и допринасят за многостранните измерения на партньорството с тази дирекция и с членовете на цялата мрежа. Високите стандарти на качество на обучението на преводачи включва и активна партньорска дейност с различни институции и организации от публичния и частния сектор с цел непрекъснат обмен на най-съвременни знания и умения при обучението на бъдещите преводачи и предоставяне на разнообразни възможности за приложение на тези знания и умения в практиката.

Участието на ръководителите на Магистърска програма „Превод” в ежегодните форуми и работни групи на ЕМТ през изминалия период на членството ѝ в мрежата осигури поддържането и усъвършенстването на критериите, ресурсите, методите и изискванията, свързани с обучението по превод и пазарната реализация на завършилите млади преводачи. Пред студентите, които се обучават в членуващи програми по превод, също се откриват множество допълнителни възможности, измежду които трябва специално да се отбележат платените и неплатени стажове в европейските институции и в партньорски организации от езиковата индустрия.

Списъкът на избраните за участие в мрежата и удостоени със знака за качество магистърски програми по превод се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/universities/index_en.htm

За повече информация за проекта ЕМТ:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm