Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Акад. Виктор Матвеев беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет

   
Акад. Виктор Матвеев беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет

Акад. Виктор Матвеев

На тържествена церемония в Аулата акад. Виктор Матвеев беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Церемонията откри деканът на Физическия факултет на СУ проф. дфн Александър Драйшу. Той представи накратко биографията на акад. Виктор Матвеев и припомни на аудиторията, че акад. Виктор Матвеев е виден руски учен, работещ в областта на физиката на елементарните частици. Научните му интереси са свързани с изследвания в областта на теоретичната и математичната физика, развитие на методите на квантовата теория на полето и разработването на релативистки кварков модел на адроните, изследване на динамичните симетрии във физиката на високите енергии и детектиране на техните следствия, проявяващи се във взаимодействията на елементарните частици. Той има съществени приноси в изследванията, свързани с въвеждането на квантовото число цвят.

Независимо че основно се занимава с теоретична физика, проф. Матвеев винаги е поддържал тесен контакт с експериментални групи и има множество приноси в предложения за провеждане на експерименти, изграждане на големи експериментални комплекси, както и в анализа и интерпретацията на получените на тях резултати. Тук трябва да се отбележи участието му в изграждането на Басканската неутринна обсерватория и получаване на ред интересни резултати в областта на неутринната астрофизика и физиката на космическите лъчи, изграждането и въвеждането в експлоатация на високотоковия протонен линеен ускорител „Московска мезонна фабрика“ и в разработването на физическата програма, изграждането, експлоатацията и провеждането на изследвания с детектора CMS на ускорителя LHC.“, добави още деканът на Физическия факултет.

1

Проф. Матвеев е член на Руската академия на науките, член на нейния президиум и секретар на отделението по физически науки. Участва в президиума на Висшата атестационна комисия на Русия. Ръководител е на програмата за фундаментални изследвания на Руската академия на науките „Неутринни изследвания“. В. Матеев е председател на борда на колаборацията Russia and Dubna Member States (RDMS) в експеримента CMS. Той е директор на Института за ядрени изследвания на РАН от 1987 г. и директор на Обединения институт за ядрени изследвания – Дубна от 2011 г.

Проф. Драйшу отбеляза активната преподавателска дейност на акад. Матвеев като ръководител на катедра „Квантова статистика и теория на полето” на Физическия факултет на Московския държавен университет, ръководител на катедра „Квантова теория и физика на високите енергии“ в същия факултет, както и на катедра „Фундаментални взаимодействия и космология“ на физическия факултет на МИФИ.

2

Проф. Драйшу припомни още, че акад. Виктор Матвеев има 20-годишно тясно сътрудничество с групата по физика на елементарните частици на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „В рамките на колаборацията Russia and Dubna Member States в CMS бяха съвместно разработени дизайна на адронния калориметър на детектора CMS, създадени и изследвани на ускорителя SPS в Церн негови прототипи, изграден и въведен в експлоатация самият калориметър. Акад. Матвеев има над 100 съвместни публикации с учени от Софийския университет“, допълни той.

Имайки предвид изключителните научни постижения на проф. Матвеев и неговото дългогодишно и ползотворно сътрудничество с учени от Софийския университет, по предложение на факултетния съвет на Факултета по физика Академическият съвет на Софийския университет приема единодушно решението да удостои проф. Матвеев с почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

3

В академичното си слово проф. Матвеев благодари за оказаната висока чест и удостояването му с тази висока награда. Той отбеляза, че за него е голяма радост и е много развълнуван, защото още в началото на своята кариера е работил с много български физици, завършили Физическия факултет на Софийския университет. Той изрази надеждата си в бъдеще да успее да помогне за развитието и още по-успешното и тясно научно сътрудничество между изследователи от двете страни.

Проф. Матвеев изнесе лекция на тема „Открити проблеми на фундаменталната физика или накъде след откритието на бозона на Хигс“.

4

В Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, който проф. Матвеев ръководи, работят 1200 учени. От тях 35 са българи. През последните 20 години в института са работили около 400 наши изследователи, които са помогнали за откриването на шест нови химични елемента, два от които – флеройвий и ливерморий, вече са вписани в Менделеевата таблица. Проф. Матвеев обърна внимание в лекцията си, че новите химични елементи се използват активно в борбата срещу онкологичните заболявания и за опазването на природата.

5