Начало / Наука / Възможности за финансиране / Програми / Oперативни програми / ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

   

На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, Oперация 1.2.2: „Подкрепа за обновявяне на оборудването за приложни цели”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=110

През втората половина на януари МИЕТ предвижда провеждане на информационни дни за представяне на процедурата като информация за провеждането им ще бъде оповестена на интернет страницата на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg.

Съгласно решение на Ректорския съвет на СУ от 07 януари 2013г, Софийски университет ще допуска до кандидастване само проекти, при които кофинансирането е осигурено от:

- външен за СУ източник;

- бюджета на факултета, като това важи само за факултети с положителен приходен остатък в бюджета от предходната година.