Начало / Наука / Проектна дейност / Вътрешни изследователски проекти / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2013

   

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2013

 

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2013 г.

Във връзка с отчитането на конкурса за разработване на научни проекти за 2013 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет ви информираме, че съгласно чл. 9 ал.2 на Наредба 9, крайният срок за предаване на годишните научни и финансови отчети е не по-късно от 10 декември на текущата календарна година в комисиите по научни направления във факултетите.

Всички отчети трябва да бъдат предадени в едно хартиено копие (научен и финансов отчет) в съответната факултетна комисия. Финансовият отчет се взима от счетоводителя на проекта. Няма специална форма за научен отчет.

Пакетът документи трябва да съдържа и допълнителна справка за резултатите от проекта, която може да свалите от тук .

При изготвяне на рецензии се използват приложените по-долу експертни карти за оценка на отчет на договор за изследователски проекти или договор за частично финансиране на научен форум.

  • Бюджет на проектите - таблицата се използва за всички конкурси. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни.
  • Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.
  • ДОГОВОРИ 2013
    Договорите се предават в 5 екземпляра в отдел „Научна и проектна дейност”.

Всеки договор трябва да съдържа в приложение научен план (анотация), работна програма, основен състав на научния колектив (с подписите на членовете на колектива), предварително финансово разпределение (бюджет на проекта), като за бюджет трябва да се приложи попълнена екселската таблица, която може да намерите на тази страница.

На заседанието си от 23 февруари 2011 г. АС на СУ „Св. Климент Охридски” в съответствие с приложението към чл. 1а, ал. 2 от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност утвърди като приоритети за финансиране на научните проекти приоритетите от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

 

1. Природни науки

1.1. Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

 

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.