Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / Опит за осмисляне на обидното слово в българския и във френския език

   

Име на постижението: Опит за осмисляне на обидното слово в българския и във френския език

Автор: Проф. д-р Албена Василева-Йорданова, Катедра по романистика, каб. 170

Научна област на разработката: Френско езикознание

 

Проф. д-р Албена Василева-Йорданова
 

Проф. д-р Албена Василева-Йорданова е преподавател в Катедрата по романистика, Факултет по класически и нови филологии. Води лекционни курсове за бакалаври и магистри в различни области на науките за езика и комуникацията в СУ „Св. Климент Охридски“.

Ръководител на Центъра за междукултурна комуникация и медиация към Факултета по класически и нови филологии. Инициатор и организатор за създаването на Франкофонския център на СУ. Автор на научни публикации в България и в чужбина. Чела е лекции във Франция, участвала е в научни прояви в Канада, Ливан, Египет, Сирия, Тунис, Габон, Сенегал, Армения, Грузия.

Кавалер на Ордена на академичните палми (френска правителствена награда).

Проф. д-р Албена Василева-Йорданова

Целта на разработката е проучването на механизма на обидата чрез словото в два езика (български и френски) като инструменти за осмисляне на обидата в човека и на обидата към човека в контекста на обществените нагласи.

Три са същинските части на разработката: обида и обидно слово, обектите на обидното слово и структурите на обидното слово. За нуждите на изследването са използвани семан­тични, семиотични, прагматични, структурологични, психо-социопрагматични модели и подходи.

Изследването се основава главно на данни от собствени теренни проучвания и от елек­тронни ресурси (мрежово говорене/писане в български и френскоезични форуми и блогове).

Получени са следните резултати:

  • Собствено виждане за обидата като модалност, която регулира отношенията между обиждащи, обиждани и евентуално трети участници – присъстващи/наблюдатели;
  • Собствена процедура за извеждане на съдържанието на емоционалните състояния на участниците в схемата на обиждането;
  • Първи опит да се изяснят пресечните точки на обидното слово, словото на агреси­ята, словото на омразата и свободното слово в българския и във френския език;
  • Собствен опит за класификация на обектите на обидното слово в българския и във френския език в семиотична перспектива;
  • Собствен опит за структурологично проучване на обидното слово в двата езика.

Разработката открива перспективи за нови изследвания и намира приложение в практика­та на превода и в чуждоезиковото обучение.

Чрез нея се насърчава развитието на факултетския Център за междукултурна комуникация и медиация като среда на преподавателите, студентите и докторантите за споделяне на опит в изследванията, ек­спериментирането и прилагането на решения по проблеми на много-езиковата и междукултурната комуникация.

Книгата на проф. д-р Албена Василева-Йорданова „Обидното слово в българския и във френския език“ е публикувана от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ със средства на Софийския университет - Факултет по класически и нови филологии.

Обидното слово