Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / Морфолого-функционален статус и създаване на информационна система за in vitro култивираното лечебно растение Lamium album L.

   

Име на постижението: Морфолого-функционален статус и създаване на информационна система за in vitro култивираното лечебно растение Lamium album L.

Автор: Проф. д-р Венета Капчина-Тотева, катедра „Физиология на растенията“

Научна област на разработката: Растителни биотехнологии

V.Kapchina-Toteva
 

Проф. д-р Венета Капчина-Тотева завършва Агрономическия факултет на Селскостопанската академия (1976).

Дисертация за степента „доктор“ (1983). Доцент (2002); Професор по физиология на растенията – Растителни клетъчни и тъканни култури (2011), катедра „Физиология на растенията“, Биологически факултет. Специализации в Института по луковичните растения, в университети във Вагенинген и Наймеген, Холандия, и в Университета в Кошице, Словакия.

Научен колектив: eкип от 23 учени (преподаватели, докторанти, студенти и специалисти) от Биологическия факултет и Факултета по химия и фармация на СУ.

Проф. д-р Венета Капчина-Тотева

 

Подновеният интерес към растителните екстракти се дължи на лекарствената устойчивост на човешките патогени, страничните ефекти на някои търговски препарати и неизвестните преди инфекции.

Род Lamium традиционно се използва в народната медицина, като за Lamium album L. са установени важни фармакологични свойства на in vivo екстракти.

Целта е да се култивира in vitro при контролирани условия и висока метаболитна активност на клетките и да се получи стандартизиран комплекс от вторични метаболити с висока антивирусна, антибактериална и антитуморна активност. Установен е протокол за in vitro размножаване и адаптация на растенията в ex vitro условия, който с модификации може да бъде прилаган при други ценни за фармацията видове. Метаноловият екстракт проява силен ефект върху репликацията на Herpes Simplex Virus тип 1 и 2 в клетъчна култура, като инактивира вируса 99,99% след 15 минути на контакт (фиг. 1).

fig1-Toteva

Фиг. 1. Въздействие върху екстрацеуларната форма на HSV-1

 

Екстракти от Lamium album L. проявяват широк спектър на антибактериална активност. Хлороформеният екстракт от in vivo цвят е с най-висока активност срещу E. faecalis NBIMCC 3915 (фиг. 2), S. aureus NBIMCC 3703, P. hauseri NBIMCC 1339 и P. aeruginosa NBIMCC 3700.

fig2-Toteva

Фиг. 2. Минимална инхибираща концентрация на хлороформен екстракт от in vivo цвят на L. album L. (Soxhlet екстракт) към Enterococcus faecalis NBIMCC 3915 (22 mm, 13 mm, 11 mm, 23 mm диаметър на инхибиторната зона и МИК 0,313 mg/ml съответно)

 

Метаноловите и хлороформените екстракти от in vitro култивираните растения оказват цитотоксичен ефект при клетки от линии HeLa (рак на шийката на матката) и A549 (човешки белодробен аденокарцином). Най-отчетливи разлики се наблюдават при морфологичния анализ и адхезивните способности, като контролните клетки са без промени или слабо повлияни в сравнение с раковите клетъчни линии (фиг. 3).

fig3-Toteva

Фиг. 3. Промени в морфологията на клетки А549 (човешки белодробен аденокарцином) 48 ч. след третиране с
хлороформен екстракт от in vivo и in vitro култивирани растения Lamium album L

 

Основното заключение е, че синтезираният in vitro комплекс от вторични метаболити е с висока биологична активност и може да бъде ценен източник на субстанции с потенциално приложение като хранителни добавки.

Разработката е направена в партньорство с Дирекция „Национален парк Пирин“, Банско и Агробиоинститут, София.

Тези изследвания са подкрепени чрез проект DTK-02-29/2009 на МОМН.