Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България

   

 

Име на постижението: Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България

Автор: Проф. дюн Екатерина Матеева, Катедрата по гражданскоправни науки

Научна област на разработката: Наследствено право, сравнително наследствено право, международно частно наследствено право, материално право на Европейския съюз

E.Mateeva
 

Екатерина Матеева е професор по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на СУ, доктор на юридическите науки, ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки.

Завършила е Юридическия факултет на СУ, специалност Право (1984). Доктор по право (1991), професор (2009), доктор на юридическите науки (2012).

Специализации: Великобритания (1996); Германия (1996–1998); Гърция (1997); Ирландия (1997); Холандия (2001); Белгия и Франция (2007–2008). Владее немски, английски и руски език.

Консултантска дейност: член на Консултативния съвет по законодателството към председателя на 40-ото народно събрание. От 2011 г. е член на Правния съвет при президента.

Проф. дюн Екатерина Матеева

 

Конкретен повод за това уникално за нашата правна книжнина изследване е писменото искане на български съд до Катедрата по гражданскоправни науки на ЮФ на СУ за изготвяне на експертно становище в производството по допускане на съдебна делба относно намиращ се в България недвижим имот на наследодател – германски гражданин, който на основание чл. 89, ал. 3–4 от Кодекса на международното частно право е избрал наследяването на имуществото му в неговата цялост да се урежда от отечественото му право, т.е. от германското право.

За да разреши делбеният спор, българският съд се изправя пред необходимостта от установяване на съдържанието на приложимото германско наследствено право, а това налага придобиване на специални правни знания относно редица непознати за българския правопорядък германски наследственоправни институти като договора за наследство (Erbvertrag), съвместните и взаимни завещания на съпрузи (gemeinschaftliche und wechselbezügliche Testamente), т.нар. предходно и последващо наследяване (Vor- und Nacherbfolge), което носи редица белези на забранените от българския Закон за наследството разпореждания за фидейкомисарна субституция, също относно предварителния отказ от наследяване и от правото на запазена част от наследството (Erbverzicht), възможността за лишаване на определен наследник от наследство чрез т.нар. негативно завещание (Enterbung durch negatives Testament) и т.н.

Като се има предвид, че пълноправното членство на България в ЕС и либерализацията на пазара на недвижими имоти у нас създават условия за постоянно нарастване на броя на наследствените правоприемства с международен елемент относно имоти, находящи се на българска територия, настоящият труд има за цел да подпомогне българската съдебна практика чрез цялостно и систематично сравнителноправно изследване на особеностите на германското наследствено право, разгледани в съпоставка с българския Закон за наследството и законодателствата на други държави от Европейския съюз и извън него.