Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / Автономия, критика и експертиза. Критическа социология на социалните науки в преходи

   

Име на постижението: Автономия, критика и експертиза. Критическа социология на социалните науки в преходи

Автор: Проф. Лиляна Деянова, Ка­тедра „Социология“

Научна област на разработката: Обща и историческа социология

L.Deyanova
 

Лиляна Деянова е професор по обща и историческа социология в ка­тедра „Социология“ на Философския факултет.

Тя е един от създателите и ръководителите на Изследователския цен­тър по социални науки към катедра „Социология“, член на Института за критически социални изследвания.

Изследванията и публикациите й са в областта на социологическата теория, социологията на социалните науки, историческата социология на социализма и посткомунизма, теорията на колективната памет.

Проф. Лиляна Деянова

Разработката обобщава теоретическите, методологическите и емпирическите изследва­ния на автора върху фундаменталните трансформации в производството на знанието и в автономията на социалните науки.

Целта е в духа на историческата социология на М. Вебер и рефлексивната социология на П. Бурдийо да се направи критика на новите научни практики и „капитализацията на знанието“ в „обществото на знанието“. Показва се как научните политики, реформи и „до­бри практики“ предефинират отношенията между пазара и академичния свят, увеличават неравния достъп до знание, фрагментаризират полето на социалните науки, застрашават неговата публичност и автономия. Описва се новият тип институции за експертно знание - т.нар. think tanks, и се поставя въпросът, как да се разглежда ролята им след 1989 г. у нас и връзката им с неолибералните глобални програми за „промоция на демокрацията“, без да се прибягва до теории за конспирацията.

Анализират се автономията и интегрираността на социалните науки в идеологическите апарати на социалистическата държава, както и кодифицирането на „паметта за комуни­зма“ и проблемите на постсоциалистическата и постнационалната историография.

Изследванията могат да се използват в критическата теория на трансформациите на къс­ния капитализъм и в социологията на социалните науки, както и в практиките за разра­ботване на нова научна политика и критерии за оценка на институциите на знанието и на научните постижения.

Те са осъществени в рамките на проекти и сътрудничества с учени от Изследователския център по социални науки, СУ „Св. Климент Охридски“; Université Laval, CELAT; Фондация „Пиер Бурдийо“, Швейцария; Институт за критически социални изследвания, България; Университета в Любляна; Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies, Ljubljana; Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC), University of Graz; EHESS, Paris; University of Illinois Urbana Champaign; University of Leipzig.