Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Никола Стефанов Николов, Философски факултет

Онлайн на адрес https://meet.nasledstvo.bg/PhD

Публична защита на редовен докторант НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи), за присъждане на научна и образователна степен "доктор".

Тема на дисертацията: „Мозъчните устройства като информационно-обслужващи разпределители“

Председател на научното жури: доц. д-р Елица Иванова Лозанова-Белчева

Автореферат

 

Рецензенти:

 

 

Становища :

 

Публикувано на 12.03.2021 г. в 11:06 ч.